Eksponeringsbrakett

Eksponeringen (lysstyrken) kan endres automatisk under kontinuerlig opptak. Dette er effektivt for fotografering når det er vanskelig å justere bildets lysstyrke.

  1. Drei modusvelgeren til , , eller
  2. knapp
  3. Eksponeringsbrakett
  4. knapp
AlternativBeskrivelse
Av
(standardinnstilling)
Eksponeringsbrakett utføres ikke.
±0,3Når utløseren trykkes helt ned, tas 3 bilder i rekkefølge og kameraet varierer eksponeringen med 0, –0,3 og +0,3 over bildene.
±0,7Når utløseren trykkes helt ned, tas 3 bilder i rekkefølge og kameraet varierer eksponeringen med 0, -0,7 og +0,7 over bildene.
±1,0Når utløseren trykkes helt ned, tas 3 bilder i rekkefølge og kameraet varierer eksponeringen med 0, -1,0 og +1,0 over bildene.

Merknader om [ Eksponeringsbrakett ]

  • [ Eksponeringsbracketing ] er ikke tilgjengelig i (manuell innstilling.
  • Når eksponeringskompensasjon og [ ±0.3 ], [ ±0.7 ] eller [ ±1.0 ] i [ Eksponeringsvariasjon ] er stilt inn samtidig, brukes de kombinerte eksponeringskompensasjonsverdiene.
  • Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig for bruk i kombinasjon med andre funksjoner.
    Funksjoner som ikke kan brukes samtidig under opptak