Ta vare på produktet

Følg forholdsreglene beskrevet nedenfor i tillegg til advarslene i " For din sikkerhet " når du bruker eller oppbevarer enheten.

Kameraet
Batteriet
AC-adapteren for lading
Minnekort

Kameraet

Ikke bruk sterk støt på kameraet

Produktet kan ikke fungere hvis det utsettes for sterke støt eller vibrasjoner. I tillegg må du ikke berøre eller bruke kraft på linsen.

Hold tørt

Enheten vil bli skadet hvis den senkes i vann eller utsettes for høy luftfuktighet.

Må ikke demonteres

Ikke under noen omstendigheter demonter kameraet fordi det er sammensatt av mange presise kretser.

Unngå plutselige endringer i temperaturen

Plutselige endringer i temperaturen, for eksempel når du går inn i eller forlater en oppvarmet bygning på en kald dag, kan føre til at det dannes kondens inne i enheten. For å forhindre kondens, plasser enheten i en bæreveske eller en plastpose før du utsetter den for plutselige temperaturendringer.

Hold deg unna sterke magnetiske felt

Ikke bruk eller oppbevar denne enheten i nærheten av utstyr som genererer sterk elektromagnetisk stråling eller magnetiske felt. Hvis du gjør det, kan det føre til tap av data eller kamerafeil.

Ikke rett linsen mot solen

Unngå å rette objektivet mot solen eller andre sterke lyskilder når du fotograferer eller når du lar kameraet være uten tilsyn uten linsedeksel. Sterke lyskilder som sollys konsentreres gjennom linsen, noe som kan forårsake deformasjon av de indre delene av linsen eller misfarging eller fastbrenning på bildesensoren. Kameraet kan bli skadet selv når objektivet er rettet mot solen i noen sekunder, spesielt når objektivet er i teleposisjon.
Kameraet kan kanskje ikke utføre eksponeringskontroll når de interne delene av objektivet er deformert.
Ujevnheter kan vises i bilder når det oppstår misfarging eller innbrenning på bildebrikken.
Det anbefales at du fester objektivdekselet når du ikke bruker kameraet.

Lasere og andre sterke lyskilder

Ikke rett lasere eller andre ekstremt sterke lyskilder mot objektivet, da dette kan skade kameraets bildesensor.

Slå av produktet før du fjerner eller kobler fra strømkilden eller minnekortet

Ikke ta ut batteriet mens produktet er på, eller mens bilder lagres eller slettes. Tvangskutt strømmen under disse omstendighetene kan føre til tap av data eller skade på minnekortet eller interne kretser.

Merknader om skjermen

Batteriet

Forholdsregler for bruk

Lader batteriet

Kontroller batterinivået før du bruker kameraet og bytt ut eller lad batteriet om nødvendig.

Bære reservebatterier

Når det er mulig, ta med fullt oppladede reservebatterier når du tar bilder ved viktige anledninger.

Bruk av batteriet når det er kaldt

På kalde dager har batterikapasiteten en tendens til å synke. Hvis et utladet batteri brukes ved lav temperatur, kan det hende at kameraet ikke slås på. Oppbevar reservebatterier på et varmt sted og bytt ut ved behov. Når det er oppvarmet, kan et kaldt batteri gjenopprette noe av ladningen.

Batteriterminaler

Smuss på batteripolene kan hindre kameraet i å fungere. Skulle batteripolene bli skitne, tørk dem av med en ren, tørr klut før bruk.

Lader et utladet batteri

Å slå kameraet på eller av mens et utladet batteri er satt inn i kameraet kan føre til redusert batterilevetid. Lad det utladede batteriet før bruk.

Oppbevaring av batteriet

Batteritid

Et markant fall i tiden et fulladet batteri beholder sin ladning, når det brukes i romtemperatur, indikerer at batteriet må skiftes. Kjøp et nytt batteri.

Resirkulering av brukte batterier

Resirkuler oppladbare batterier i samsvar med lokale forskrifter, og sørg for først å isolere polene med tape.

AC-adapteren for lading

Minnekort

Forholdsregler for bruk

Formatering