Zarad vaše bezbednosti

Da biste sprečili štetu nad imovinom ili svoju ili tuđu povredu, u potpunosti pročitajte „Zarad vaše bezbednosti“ pre korišćenja ovog proizvoda.

Držite ova bezbednosna uputstva tamo gde će ih svi oni koji koriste ovaj proizvod pročitati.

OPASNOSTNepoštovanje predostrožnosti obeleženih sa ovom ikonom nosi visoki rizik od smrti ili ozbiljne povrede.
UPOZORENJENepoštovanje predostrožnosti obeleženih sa ovom ikonom može da dovede do smrti ili ozbiljne povrede.
OPREZNepoštovanje predostrožnosti obeleženih sa ovom ikonom može da dovede do povrede ili štete nad imovinom.
UPOZORENJE

 • Ne koristite dok se šetate ili dok rukujete vozilom. Nepoštovanje ove predostrožnosti može da dovede do nesreća ili druge povrede.

 • Ne rastavljajte niti menjajte ovaj proizvod. Ne dodirujte interne delove koji postaju izloženi nakon pada ili drugih nesreća. Nepoštovanje ovih predostrožnosti može da dovede do strujnog udara ili druge povrede.

 • Ako primetite neke abnormalnosti kao što su da proizvod proizvodi dim, toplotu ili neobične mirise, odmah izvucite punjivu bateriju ili izvor napajanja. Nastavljeno rukovanje bi moglo da dovede do požara, opekotina ili drugih povreda.

 • Održavajte suvim. Ne rukujte mokrim rukama. Ne rukujte utikačem mokrim rukama. Nepoštovanje ovih predostrožnosti može da dovede do požara ili strujnog udara.

 • Ne dozvolite da vaša koža bude u dužem kontaktu sa ovim proizvodom dok je uključen ili uključen u utičnicu. Nepoštovanje ove predostrožnosti može da dovede do opekotina niskog stepena.

 • Ne koristite ovaj proizvod u prisustvu zapaljive prašine ili gasa kao što su propan, benzin ili aerosol. Nepoštovanje ove predostrožnosti može da dovede do eksplozije ili požara.

 • Ne ciljajte blic ka rukovaocu motornog vozila. Nepoštovanje ove predostrožnosti može da dovede do nesreća.

 • Držite ovaj proizvod van dodira dece. Nepoštovanje ove predostrožnosti može da dovede do povrede ili kvara proizvoda. Pored toga, imajte na umu da mali delovi predstavljaju opasnost od gušenja. Ako dete proguta bilo koji deo ovog proizvoda, odmah potražite pomoć lekara.

 • Ne upetljavajte, ne zamotavajte niti uvijajte kaiš oko vašeg vrata. Nepoštovanje ove predostrožnosti može da dovede do nesreća.

 • Ne koristite punjive baterije, punjače, AC adaptere ili USB kablove koji nisu izričito dizajnirani za korišćenje sa ovim proizvodom. Kada koristite punjive baterije, punjače, AC adaptere i USB kablove dizajnirane za korišćenje sa ovim proizvodom, ne:
  • Oštećujte, menjajte, povlačite na silu ili presavijajte kablove ili duže kablove, ne stavljajte ih ispod teških objekata niti ih izlažite toploti ili plamenu.
  • Koristite konvertere za putovanja ili adaptere dizajnirane da konvertuju sa jednog napona na drugi ili sa DC-na-AC regulatore.
  Nepoštovanje ovih predostrožnosti može da dovede do požara ili strujnog udara.

 • Ne rukujte utikačem kada punite proizvod ili ne koristite AC adapter u toku oluja. Nepoštovanje ove predostrožnosti može da dovede do strujnog udara.

 • Ne rukujte golim rukama na lokacijama koje su izložene izuzetno visokim ili niskim temperaturama. Nepoštovanje ove predostrožnosti može da dovede do opekotina ili promrzlina.
OPREZ

 • Ne ostavljajte objektiv usmeren ka suncu ili drugim jakim izvorima svetla. Svetlo fokusirano od strane objektiva može da izazove požar ili da ošteti interne delove proizvoda. Kada fotografišete subjekte sa pozadinskim osvetljenjem, neka sunce bude dosta van kadra. Sunčeva svetlost fokusirana na fotoaparat kada je sunce u blizini kadra može da izazove požar.

 • Isključite ovaj proizvod kada je njegovo korišćenje zabranjeno. Onemogućite bežične karakteristike kada je korišćenje bežične opreme zabranjeno. Emisije radio frekvencije proizvedene od strane ovog proizvoda mogu da smetaju opremi koja se nalazi u avionu ili u bolnicama ili drugim medicinskim objektima.

 • Uklonite punjivu bateriju i isključite AC adapter ako se ovaj proizvod neće koristiti duži vremenski period. Nepoštovanje ove predostrožnosti može da dovede do požara ili kvara proizvoda.

 • Ne dodirujte pokretne delove objektiva ili drugih pokretnih delova. Nepoštovanje ove predostrožnosti može da dovede do povrede.

 • Ne okidajte blic u kontaktu sa ili u blizini kože ili objekata. Nepoštovanje ove predostrožnosti može da dovede do opekotina ili požara.

 • Nemojte da izdižete ugrađeni blic kada koristite blic koji je montiran na šinu za blic i opremu fotoaparata. Nepoštovanje ove predostrožnosti može da dovede do požara ili kvara proizvoda.

 • Ne ostavljajte proizvod tamo gde će biti izložen ekstremno visokim temperaturama, tokom dužeg vremenskog perioda kao što je zatvoreni automobil ili direktna sunčeva svetlost. Nepoštovanje ove predostrožnosti može da dovede do požara ili kvara proizvoda.

 • Ne prenosite fotoaparat sa stativom ili sličnim prikačenim dodatkom. Nepoštovanje ove predostrožnosti može da dovede do povrede ili kvara proizvoda.
OPASNOST za punjive baterije

 • Ne koristite pogrešno punjive baterije. Nepoštovanje sledećih predostrožnosti može da dovede do curenja punjivih baterija, pregrejavanja, naprsnuća ili požara:
  • Koristite samo punjive baterije koje su dozvoljene za korišćenje u ovom proizvodu.
  • Ne izlažite punjive baterije plamenu ili velikoj toploti.
  • Ne rastavljajte.
  • Ne vršite kratke spojeve izvoda dodirujući ih ogrlicama, šnalama ili drugim metalnim objektima.
  • Ne izlažite punjive baterije ili proizvode u koje su ubačeni jakim fizičkim udarima.
  • Ne stajte na punjive baterije, ne bušite ih ekserima niti ih udarajte čekićem.

 • Punite samo onako kako je naznačeno. Nepoštovanje ove predostrožnosti može da dovede do curenja punjivih baterija, pregrejavanja, naprsnuća ili požara.

 • Ako tečnost punjive baterije dođe u kontakt sa očima, isperite ih sa dosta čiste vode i odmah zatražite pomoć lekara. Odgađanje radnje može da dovede do povreda oka.
UPOZORENJE za punjive baterije

 • Držite punjive baterije van dodira dece. Ako dete proguta punjivu bateriju, odmah zatražite pomoć lekara.

 • Držite punjive baterije van dodira kućnih ljubimaca i drugih životinja. Punjive baterije mogu da procure, da se pregreju, da puknu ili da se zapale ako se ugrizu, žvaću ili na drugi način oštete od strane životinja.

 • Ne uranjajte punjive baterije u vodu niti ih izlažite kiši. Nepoštovanje ove predostrožnosti može da dovede do požara ili kvara proizvoda.
  Odmah osušite proizvod koristeći peškir ili sličan objekat ako postane mokar.

 • Odmah prestanite sa upotrebom ako primetite bilo kakve promene u punjivim baterijama, kao što su promena u boji ili deformacija. Prestanite sa punjenjem EN-EL20a punjivih baterija ako se ne napune u određenom vremenskom periodu. Nepoštovanje ovih mera predostrožnosti može da dovede do curenja baterija, pregrejavanja, naprsnuća ili požara.

 • Kada punjive baterije više nisu potrebne, izolirajte izvode sa trakom. Može da dođe do pregrejavanja, naprsnuća ili požara ako metalni objekti dođu u kontakt sa izvodima.

 • Ako tečnost punjive baterije dođe u kontakt sa kožom ili garderobom neke osobe, odmah isperite područje kontakta sa dosta čiste vode. Nepoštovanje ove predostrožnosti može da dovede do iritacije kože.