Komentar slike

Omogućava vam da priložite komentar koji je prethodno registriran na slike koje će biti snimljene.

  1. dugme
  2. (postaviti)
  3. dugme
  4. Komentar slike
  5. dugme
OpcijaOpis
Priložite komentarKomentar registrovan sa [ Input comment ] je priložen slikama.
  • Odaberite [ Priloži komentar ], pritisnite i postavite potvrdni okvir na ( ). Kada je Pritisnite dugme, komentar će biti priložen naknadno snimljenim slikama.
Unesite komentarMožete registrovati komentar od najviše 36 alfanumeričkih znakova.
  • Odaberite [ Unesite komentar ], pritisnite , i prikazuje se ekran za unos.
    Unos znakova

Bilješke o [ Komentar slike ]

Komentari na slike se ne mogu priložiti filmovima.