การชาร์จแบตเตอรี่

 1. ใช้สาย USB (ให้มาด้วย) เพื่อเชื่อมต่ออะแดปเตอร์ AC สำหรับชาร์จแบตเตอรี่เข้ากับกล้องที่ใส่แบตเตอรี่ไว้
 2. สอดปลั๊กของอะแดปเตอร์ AC สำหรับชาร์จแบตเตอรี่เข้าไปในช่องเสียบปลั๊กไฟ
  • อะแดปเตอร์ปลั๊กจะเชื่อมต่ออยู่กับกล้องด้วย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเทศหรือภูมิภาคที่ซื้อกล้อง รูปร่างของอะแดปเตอร์ปลั๊กจะแตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศหรือภูมิภาคที่ซื้อกล้อง
  • เมื่อเริ่มชาร์จ ไฟแสดงสถานะการทำงาน (ไฟแสดงสถานะการชาร์จ) จะกะพริบ ระยะเวลาชาร์จแบตเตอรี่สำหรับแบตเตอรี่ที่หมดเกลี้ยงคือประมาณ 3 ชั่วโมง
  • เมื่อชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มแล้ว ไฟแสดงสถานะการทำงาน (ไฟแสดงสถานะการชาร์จ) จะดับ
  • ไม่สามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้เมื่อไฟแสดงสถานะการทำงาน (ไฟแสดงสถานะการชาร์จ) กะพริบเร็วๆ เนื่องจากหนึ่งในสาเหตุต่อไปนี้
   • อุณหภูมิโดยรอบไม่เหมาะสำหรับการชาร์จแบตเตอรี่
   • สาย USB หรืออะแดปเตอร์ AC สำหรับชาร์จแบตเตอรี่เชื่อมต่อไม่ถูกต้อง
   • แบตเตอรี่เสียหาย
 3. เมื่อการชาร์จเสร็จสมบูรณ์ ถอดปลั๊กอะแดปเตอร์ AC สำหรับชาร์จแบตเตอรี่ออกจากช่องเสียบปลั๊กไฟ จากนั้นถอดสาย USB

หมายเหตุเกี่ยวกับสาย USB

 • ห้ามใช้สาย USB ที่นอกเหนือจาก UC-E21 การใช้สาย USB นอกเหนือจากรุ่น UC-E21 อาจก่อให้เกิดความร้อนสูง เพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้
 • ตรวจเช็ครูปร่างและทิศทางของปลั๊กและห้ามเสียบหรือถอดปลั๊กในแนวเฉียง

หมายเหตุเกี่ยวกับการชาร์จแบตเตอรี่

 • ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดก็ตาม ห้ามใช้อะแดปเตอร์ AC รุ่นอื่นหรือของผู้ผลิตรายอื่น นอกเหนือจากอะแดปเตอร์ AC สำหรับชาร์จแบตเตอรี่ EH-73P และห้ามใช้อะแดปเตอร์ AC USB หรือเครื่องชาร์จแบตเตอรี่มือถือที่มีจำหน่ายทั่วไป หากไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังนี้ อาจส่งผลให้กล้องเกิดความร้อนสูงหรือเสียหายได้
 • หากเปิดใช้งานกล้องขณะที่แบตเตอรี่กำลังชาร์จ การชาร์จจะหยุด