ภาพบุคคล

ใช้โหมดนี้เพื่อถ่ายภาพบุคคลโดยเน้นที่ตัวบุคคลเป็นหลัก

  1. หมุนแป้นหมุนเลือกโหมดไปที่
  2. ปุ่ม
  3. ภาพบุคคล
  4. ปุ่ม