บุคคลตอนกลางคืน

ใช้โหมดนี้เพื่อถ่ายภาพบุคคลในตอนเย็นและตอนกลางคืนพร้อมฉากหลัง

  1. หมุนแป้นหมุนเลือกโหมดไปที่
  2. ปุ่ม
  3. บุคคลตอนกลางคืน
  4. ปุ่ม
ตัวเลือกคำอธิบาย
มือถือ
(ค่าตั้งจากโรงงาน)
เปรียบเทียบกับการใช้ [ขาตั้งกล้อง] กล้องจะตั้งค่าความไวชัตเตอร์สูงขึ้นเล็กน้อยตามสภาพการถ่ายภาพเพื่อป้องกันกล้องสั่น
ขาตั้งกล้องเลือกเมื่อยึดกล้องให้มั่นคงด้วยเครื่องมือ เช่น ขาตั้งกล้อง
  1. เลือก [มือถือ] หรือ [ขาตั้งกล้อง]
  2. เปิดแฟลชในตัวกล้อง
  3. จัดองค์ประกอบภาพวัตถุตัวแบบและถ่ายภาพ
    • กล้องจะถ่ายภาพหนึ่งภาพที่ความไวชัตเตอร์ต่ำ

หมายเหตุเกี่ยวกับ [ขาตั้งกล้อง]

ระบบลดภาพสั่นไหวจะถูกปิดใช้งานไม่ว่าจะตั้งเมนูการตั้งค่า [ลดภาพสั่นไหว] ไว้อย่างไร ดู “การใช้ขาตั้งกล้อง” เมื่อใช้ขาตั้งกล้อง