การใช้ปุ่ม (ฟังก์ชั่น)

หากกดปุ่ม ในโหมด , , , หรือ จะสามารถกำหนดค่าตัวเลือกเมนูก่อนบันทึกได้อย่างรวดเร็ว

 1. กดปุ่ม (ฟังก์ชั่น) เมื่อหน้าจอถ่ายภาพปรากฏขึ้น
  • สามารถเลือกตัวเลือกการตั้งค่าของเมนูที่ตั้งค่าไว้ (ค่าตั้งจากโรงงาน [ถ่ายภาพต่อเนื่อง]) และ [ปุ่ม Fn] ได้
 2. ใช้ปุ่มเลือกคำสั่งเพื่อเลือกการตั้งค่าและกดปุ่ม

การกำหนดตัวเลือกเมนูให้ปุ่ม ของรีโมตคอนโทรล ML-L7 (มีแยกจำหน่ายต่างหาก)

สามารถตั้งปุ่ม 1 หรือ 2 ของรีโมตคอนโทรล ML-L7 (มีแยกจำหน่ายต่างหาก) เช่นเดียวกับปุ่ม บน COOLPIX P950

 1. ทำการเชื่อมต่อ Bluetooth ระหว่างกล้องกับรีโมตคอนโทรล
  การจับคู่กล้องกับรีโมตคอนโทรล
 2. หมุนแป้นหมุนเลือกโหมดไปที่ , , , หรือ
 3. กดปุ่ม 1 (ฟังก์ชั่น 1) หรือ 2 (ฟังก์ชั่น 2) บนรีโมตคอนโทรล ML-L7 เมื่อหน้าจอถ่ายภาพปรากฏขึ้น
  • ตัวเลือกเมนูเหมือนกับตอนที่กดปุ่ม บนกล้องจะปรากฏขึ้น
 4. กดปุ่มเลือกคำสั่ง บนรีโมตคอนโทรล ML-L7 เลือก [ปุ่ม Fn] แล้วกดปุ่ม (ตกลงเลือก)
 5. เลือกตัวเลือกเมนูเพื่อบันทึก แล้วกดปุ่ม บนรีโมตคอนโทรล ML-L7
  • ตัวเลือกเมนูที่เลือกไว้จะถูกบันทึกไว้ในปุ่ม 1 หรือ 2