การพิมพ์ภาพนิ่ง

สามารถใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งต่อไปนี้เพื่อพิมพ์ภาพนิ่ง

การพิมพ์ภาพ RAW

พิมพ์ภาพ RAW โดยดาวน์โหลดไปไว้ในคอมพิวเตอร์และใช้ซอฟต์แวร์ NX Studio เพื่อดำเนินการประมวลผล RAW หากต้องการใช้งานซอฟต์แวร์ ให้ดูวิธีใช้งานออนไลน์

หมายเหตุเกี่ยวกับการพิมพ์ภาพที่สัดส่วนภาพ 1:1

เปลี่ยนการตั้งค่าเครื่องพิมพ์เป็น “ขอบ” เมื่อพิมพ์ภาพที่สัดส่วนภาพ 1:1
เครื่องพิมพ์บางรุ่นอาจไม่สามารถพิมพ์ภาพที่สัดส่วนภาพ 1:1 ได้
ขนาดภาพ