การแก้ไขภาพยนตร์

เมื่อแก้ไขภาพยนตร์ ให้ใช้แบตเตอรี่ที่ชาร์จไฟเพียงพอเพื่อป้องกันไม่ให้กล้องปิดการทำงานในระหว่างการแก้ไข

การคัดลอกเฉพาะส่วนที่ต้องการของภาพยนตร์
การบันทึกเฟรมจากภาพยนตร์เป็นภาพนิ่ง

การคัดลอกเฉพาะส่วนที่ต้องการของภาพยนตร์

คุณสามารถบันทึกส่วนที่ต้องการของภาพยนตร์ที่บันทึกไว้เป็นไฟล์แยกต่างหากได้

 1. แสดงภาพยนตร์ที่ต้องการและหยุดชั่วคราวตรงจุดเริ่มต้นของส่วนที่ต้องการคัดลอก
 2. ใช้ปุ่มเลือกคำสั่ง เพื่อเลือกการควบคุม จากนั้นกดปุ่ม
 3. ใช้ เพื่อเลือก (เลือกจุดเริ่มต้น)
  • ใช้ หรือหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งเพื่อเลื่อนจุดเริ่มต้น
  • ยกเลิกการแก้ไขโดยเลือก (ย้อนกลับ) และกดปุ่ม
 4. ใช้ เพื่อเลือก (เลือกจุดสิ้นสุด)
  • ใช้ หรือหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งเพื่อเลื่อนจุดสิ้นสุด
  • หากต้องการดูตัวอย่างส่วนที่เจาะจง ให้ใช้ เพื่อเลือก จากนั้นกดปุ่ม กดปุ่ม อีกครั้งเพื่อหยุดการดูตัวอย่าง
 5. ใช้ เพื่อเลือก (บันทึก) และกดปุ่ม
  • ทำตามคำแนะนำที่ปรากฏบนจอภาพเพื่อบันทึกภาพยนตร์

หมายเหตุเกี่ยวกับการคัดลอกภาพยนตร์

 • ไม่สามารถแก้ไขภาพยนตร์ที่สร้างขึ้นจากการแก้ไขได้อีก
 • ส่วนที่ถูกตัดจริงของภาพยนตร์อาจแตกต่างจากส่วนที่เลือกโดยใช้จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดเล็กน้อย
 • ไม่สามารถตัดส่วนภาพยนตร์ให้มีความยาวน้อยกว่าสองวินาทีได้

การบันทึกเฟรมจากภาพยนตร์เป็นภาพนิ่ง

คุณสามารถคัดลอกเฟรมที่ต้องการจากภาพยนตร์ที่บันทึกไว้และบันทึกเป็นภาพนิ่งได้

 1. หยุดภาพยนตร์ชั่วคราวและแสดงเฟรมที่จะคัดลอก
 2. ใช้ปุ่มเลือกคำสั่ง เพื่อเลือกการควบคุม จากนั้นกดปุ่ม
 3. เลือก [ใช่] เมื่อมีข้อความยืนยันปรากฏขึ้น แล้วกดปุ่ม
  • บันทึกภาพนิ่งด้วยระดับคุณภาพ [Normal] ขนาดภาพจะถูกกำหนดโดยขนาดภาพของภาพยนตร์ต้นฉบับ
   ตัวเลือกภาพยนตร์

ข้อจำกัดเกี่ยวกับการคัดลอกภาพนิ่ง

ไม่สามารถคัดลอกภาพนิ่งจากภาพยนตร์ที่บันทึกโดยใช้ตัวเลือกภาพยนตร์ HS ได้