เมนูเครือข่าย

กำหนดการตั้งค่าเมื่อทำการเชื่อมต่อไร้สายระหว่างกล้องกับอุปกรณ์สมาร์ท หรือกล้องกับรีโมตคอนโทรล ML-L7 (มีแยกจำหน่ายต่างหาก)

 1. ปุ่ม
 2. (เมนูเครือข่าย)
 3. ปุ่ม

การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์สมาร์ท
การเชื่อมต่อกับรีโมตคอนโทรล
รายการเมนูเครือข่าย
การป้อนตัวอักษร

การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์สมาร์ท

เมื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์สมาร์ท สามารถอัพโหลดภาพที่ถ่ายด้วยกล้องไปยังอุปกรณ์สมาร์ทหรือใช้งานกล้องระยะไกลด้วยอุปกรณ์สมาร์ท
ติดตั้งแอปพลิเคชั่น SnapBridge บนอุปกรณ์สมาร์ท
เลือกเมนูเครือข่าย [เลือกการเชื่อมต่อ] [อุปกรณ์สมาร์ท] (ค่าตั้งจากโรงงาน) ไว้ล่วงหน้า

การเชื่อมต่อกับรีโมตคอนโทรล

เลือกเมนูเครือข่าย [เลือกการเชื่อมต่อ] [รีโมทคอนโทรล] ไว้ล่วงหน้า กล้องและรีโมตคอนโทรลจะเชื่อมต่อกันผ่าน Bluetooth เมื่อเชื่อมต่อกับรีโมตคอนโทรลเป็นครั้งแรก ให้จับคู่กล้องและรีโมตคอนโทรล
รีโมตคอนโทรล ML-L7

รายการเมนูเครือข่าย

การตัวเลือกไม่สามารถตั้งค่าได้ขณะที่ทำการเชื่อมต่อไร้สาย หากต้องการตั้งค่า ให้ตัดการเชื่อมต่อไร้สาย

ตัวเลือกคำอธิบาย
โหมดเครื่องบินเลือก [เปิด] เพื่อปิดการเชื่อมต่อไร้สายทั้งหมด
เลือกการเชื่อมต่อเลือกว่าจะเชื่อมต่อกล้องกับ [อุปกรณ์สมาร์ท] (ค่าตั้งจากโรงงาน) หรือ [รีโมทคอนโทรล]
เชื่อมต่อกับอุปกรณ์สมาร์ทจับคู่เมื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์สมาร์ทผ่าน Bluetooth เป็นครั้งแรก
สำหรับรายละเอียด ดูวิธีใช้งานออนไลน์ของแอปพลิเคชั่น SnapBridge (https://nikonimglib.com/snbr/onlinehelp/en/index.html)
การเชื่อมต่อกับรีโมทจับคู่เมื่อเชื่อมต่อกับรีโมตคอนโทรล ML-L7 (มีแยกจำหน่ายต่างหาก) เป็นครั้งแรก
การจับคู่กล้องกับรีโมตคอนโทรล
ตัวเลือกการส่งอัตโนมัติภาพนิ่งเมื่อตั้งเป็น [ใช่] จะสามารถส่งภาพนิ่งโดยอัตโนมัติไปยังอุปกรณ์สมาร์ทที่เชื่อมต่อผ่าน Bluetooth ทุกครั้งที่ถ่ายภาพ
 • ในการส่งอัตโนมัติ จะต้องกำหนดค่าที่แอปพลิเคชั่น SnapBridge ด้วย แอปพลิเคชั่น SnapBridge แถบ [Auto link (ลิงก์อัตโนมัติ)] เปิดใช้ [Auto download (ดาวน์โหลดอัตโนมัติ)]
 • ภาพนิ่งจะอัพโหลดที่ขนาดภาพสูงสุด 2 เมกะพิกเซล อัพโหลดไฟล์ต้นฉบับ (ขนาดภาพที่ตั้งไว้ในกล้อง) โดยใช้แอปพลิเคชั่น SnapBridge [Download pictures (ดาวน์โหลดภาพ)]
 • หากใช้เมนูแสดงภาพ [ใส่เครื่องหมายอัพโหลด] สามารถเลือกภาพนิ่งบนหน้าจอแสดงภาพของกล้องเพื่ออัพโหลดไปยังอุปกรณ์สมาร์ทโดยอัตโนมัติได้
ตัวเลือกการส่งภาพอัตโนมัติตั้งเงื่อนไขสำหรับการส่งภาพนิ่งโดยอัตโนมัติ
Wi-Fiชนิดการเชื่อมต่อ Wi-Fi[SSID]: ตั้งชื่อ SSID ที่ประกอบด้วยอักขระพยัญชนะผสมตัวเลข 1 ถึง 32 ตัว
การป้อนตัวอักษร
[การพิสูจน์ตัวตน/การเข้ารหัส]: เลือกว่าจะให้เข้ารหัสลับการสื่อสารหรือไม่ จะไม่มีการเข้ารหัสลับการสื่อสาร เมื่อเลือก [เปิด]
[รหัสผ่าน]: ตั้งรหัสผ่านที่ประกอบด้วยอักขระพยัญชนะผสมตัวเลข 8 ถึง 36 ตัว
การป้อนตัวอักษร
 • ขอแนะนำให้เปลี่ยนรหัสผ่านเป็นประจำเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ
[แชนเนล]: เลือกแชนเนลที่ใช้สำหรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi หากคุณภาพการสื่อสารไม่ดีหรือความเร็วในการอัพโหลดต่ำมากเมื่อใช้การเชื่อมต่อ Wi-Fi ให้ลองเปลี่ยนแชนเนล
[กลุ่มเครือข่ายย่อย]: ให้ใช้ค่าตั้งจากโรงงาน ([255.255.255.0]) ในสภาวะปกติ
[ที่อยู่ IP เซิร์ฟเวอร์ DHCP]: ให้ใช้ค่าตั้งจากโรงงาน ([192.168.0.10]) ในสภาวะปกติ
การตั้งค่าปัจจุบันยืนยัน [ชนิดการเชื่อมต่อ Wi-Fi] ปัจจุบันในรายการ
บลูทูธการเชื่อมต่อเครือข่ายเลือก [เปิดใช้] หรือ [ไม่ใช้] สำหรับการสื่อสาร Bluetooth
อุปกรณ์ที่จับคู่แสดงอุปกรณ์สมาร์ทที่จับคู่ไว้แล้ว
สามารถเปลี่ยนอุปกรณ์สมาร์ทที่จะเชื่อมต่อ หรือลบอุปกรณ์สมาร์ทที่เชื่อมต่อไว้
 • กล้องนี้สามารถจับคู่กับอุปกรณ์สมาร์ทได้สูงสุดห้าเครื่อง (เชื่อมต่อได้ครั้งละหนึ่งเครื่องเท่านั้น)
ส่งภาพขณะปิดเลือก [เปิด] หรือ [ปิด] เพื่อตั้งค่าว่าจะให้กล้องสื่อสารกับอุปกรณ์สมาร์ทเมื่อกล้องปิดอยู่หรืออยู่ในโหมดเตรียมพร้อมหรือไม่
เรียกคืนค่าตั้งจากโรงงานเรียกคืนการตั้งค่าเมนูเครือข่ายทั้งหมดเป็นค่าตั้งจากโรงงาน

สัญลักษณ์แสดงการสื่อสาร Bluetooth และสัญลักษณ์แสดงการสื่อสาร Wi-Fi บนหน้าจอถ่ายภาพ

 • เกี่ยวกับสัญลักษณ์แสดงการสื่อสาร Bluetooth
  • เมื่อกล้องเชื่อมต่อกับอุปกรณ์สมาร์ทผ่าน Bluetooth จะปรากฏขึ้น
  • เมื่อกล้องกำลังรอให้การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์สมาร์ทเสร็จสมบูรณ์ จะกะพริบ นอกจากนี้ยังกะพริบเมื่อการสื่อสาร Bluetooth ถูกปลดการเชื่อมต่อระหว่างที่กำลังอัพโหลดภาพ
 • เกี่ยวกับสัญลักษณ์แสดงการสื่อสาร Wi-Fi
  • เมื่อกล้องเตรียมจะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์สมาร์ทผ่าน Wi-Fi จะกะพริบ
  • เมื่อกล้องเชื่อมต่อกับอุปกรณ์สมาร์ทผ่าน Wi-Fi จะปรากฏขึ้น

การป้อนตัวอักษร