โซนเวลาและวันที่

ตั้งนาฬิกาในกล้อง

 1. ปุ่ม
 2. (ตั้งค่า)
 3. ปุ่ม
 4. โซนเวลาและวันที่
 5. ปุ่ม
ตัวเลือกคำอธิบาย
วันที่และเวลาตั้งวันที่และเวลา
 • เลือกช่อง: กดปุ่มเลือกคำสั่ง
 • แก้ไขวันที่และเวลา: กด นอกจากนี้ยังสามารถเปลี่ยนวันที่และเวลาได้โดยหมุนปุ่มเลือกคำสั่งหรือแป้นหมุนเลือกคำสั่งได้อีกด้วย
 • ใช้การตั้งค่า: เลือกการตั้งค่าช่องนาทีแล้วกดปุ่ม หรือ
รูปแบบวันที่เลือก [ปี/เดือน/วัน], [เดือน/วัน/ปี] หรือ [วัน/เดือน/ปี]
โซนเวลาตั้งค่าโซนเวลาและ Daylight Saving Time
 • เมื่อตั้งค่า [เวลาต่างถิ่น] () หลังจากที่ตั้งค่าเวลาท้องถิ่น () กล้องจะคำนวณค่าความแตกต่างระหว่างเวลาท้องถิ่นกับเวลาต่างถิ่นโดยอัตโนมัติ และวันที่และเวลาในภูมิภาคที่เลือกจะถูกบันทึกไว้

หมายเหตุเกี่ยวกับ [วันที่และเวลา]

หากตั้งให้ซิงค์ข้อมูลเวลาและสถานที่ด้วยคุณลักษณะลิงก์อัตโนมัติในแอปพลิเคชั่น SnapBridge จะไม่สามารถตั้งค่าวันที่และเวลาในกล้องได้
หากต้องการตั้งค่าตัวเลือกนี้ด้วยตนเอง ให้ปิดใช้งานการตั้งค่าซิงค์ในแอปพลิเคชั่น SnapBridge

การตั้งค่าโซนเวลา

 1. ใช้ปุ่มเลือกคำสั่ง เพื่อเลือก [โซนเวลา] และกดปุ่ม
 2. เลือก [เวลาท้องถิ่น] หรือ [เวลาต่างถิ่น] แล้วกดปุ่ม
  • วันที่และเวลาซึ่งปรากฏบนหน้าจอจะเปลี่ยนไป ขึ้นอยู่กับว่าคุณเลือกเวลาท้องถิ่นหรือเวลาต่างถิ่น
 3. กด
 4. ใช้ เพื่อเลือกโซนเวลา
  • กด เพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชั่น Daylight Saving Time และ จะปรากฏขึ้น กด เพื่อปิดใช้งานฟังก์ชั่น Daylight Saving Time
  • กดปุ่ม เพื่อใช้โซนเวลานั้น
  • หากการตั้งค่าโซนเวลาท้องถิ่นหรือเวลาต่างถิ่นแสดงเวลาไม่ถูกต้อง ให้ตั้งเวลาที่ถูกต้องใน [วันที่และเวลา]