HDMI

ตั้งค่าสัญญาณ HDMI ของกล้อง
คุณสามารถส่งภาพไลฟ์วิวไปยังอุปกรณ์ที่รองรับ HDMI โดยไม่มีการแสดงข้อมูลได้ และสามารถตั้งค่าความละเอียดของสัญญาณได้

 1. ปุ่ม
 2. (ตั้งค่า)
 3. ปุ่ม
 4. HDMI
 5. ปุ่ม
ตัวเลือกคำอธิบาย
สัญญาณ HDMI แบบไม่บีบอัดเปิดส่งภาพไลฟ์วิวโดยไม่มีการแสดงข้อมูลไปยังอุปกรณ์ที่รองรับ HDMI ใช้ตัวเลือกนี้เมื่อคุณต้องการบันทึกภาพจากกล้องไปยังอุปกรณ์บันทึกภายนอกที่มีจำหน่ายทั่วไป
 • หมุนแป้นหมุนเลือกโหมดไปที่ถ่ายภาพยนตร์แบบปรับเอง นอกจากนี้ ให้ตั้งค่าตัวเลือกโหมดโฟกัสเป็น
 • เปิดกล้องโดยใช้สวิทช์เปิดปิดการทำงานหลังจากเชื่อมต่อกล้องกับอุปกรณ์ที่รองรับ HDMI
 • เสียงที่ไมโครโฟนรับได้จะถูกส่งออกไปยังอุปกรณ์ที่รองรับ HDMI
 • เมื่อการแสดงข้อมูลปรากฏขึ้นบนจอภาพของอุปกรณ์บันทึกภายนอก ให้กดปุ่ม ของกล้องหลายๆ ครั้งเพื่อปิดการแสดงข้อมูล
 • ไม่สามารถส่งสัญญาณคุณภาพของภาพในระดับ 4K UHD ได้
 • หน้าจอจับจุดเด่น รวมถึงเมนูภาพยนตร์ [ตัวเลือกภาพยนตร์] และ [อัตราการบันทึกภาพ] ไม่สามารถใช้งานได้ในขณะที่กล้องเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่รองรับ HDMI ไม่สามารถถ่ายภาพนิ่งด้วยกล้องนี้ได้
 • ในขณะที่กล้องเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่รองรับ HDMI สามารถกดปุ่ม ( บันทึกภาพยนตร์) บนกล้องเพื่อบันทึกภาพยนตร์และบันทึกไว้ในการ์ดหน่วยความจำภายในกล้องได้ ไฟแสดงสถานะการทำงานจะกะพริบในขณะที่กล้องกำลังบันทึกภาพยนตร์
ปิด
(ค่าตั้งจากโรงงาน)
ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อดูภาพที่ถ่าย คุณยังสามารถถ่ายภาพนิ่งหรือบันทึกภาพยนตร์ได้ด้วยกล้องนี้ในขณะที่ดูวัตถุบนจอภาพของทีวี
สัญญาณ HDMIเลือกความละเอียดภาพเมื่อตั้งค่า [สัญญาณ HDMI แบบไม่บีบอัด] เป็น [เปิด]
 • การตั้งค่าความละเอียดของภาพจะถูกกำหนดไว้ที่ [อัตโนมัติ] เมื่อตั้งค่า [สัญญาณ HDMI แบบไม่บีบอัด] เป็น [ปิด]

หมายเหตุเกี่ยวกับการเชื่อมต่อผ่าน HDMI

ไม่สามารถทำการสื่อสารไร้สายได้เมื่อกล้องกับอุปกรณ์ที่รองรับ HDMI เชื่อมต่อกันอยู่ นอกจากนี้ยังไม่สามารถใช้รีโมตคอนโทรล ML-L7 (มีแยกจำหน่ายต่างหาก) ได้

หมายเหตุเกี่ยวกับความละเอียดของสัญญาณ HDMI

เมื่อตั้งค่า [สัญญาณ HDMI แบบไม่บีบอัด] เป็น [ปิด] หรือเมื่อตั้งค่าเป็น [เปิด] ในขณะที่เลือก [อัตโนมัติ] (ค่าตั้งจากโรงงาน) สำหรับ [สัญญาณ HDMI] กล้องจะตรวจสอบความละเอียดของอุปกรณ์ส่งภาพและกำหนดค่าความละเอียดของสัญญาณ HDMI โดยอัตโนมัติ