Custom Picture Control

ใน Custom Picture Control (COOLPIX Custom Picture Control) กำหนดการตั้งค่า [Picture Control] และลงทะเบียนไว้ใน [ปรับตามต้องการ 1] หรือ [ปรับตามต้องการ 2]
การกำหนด COOLPIX Picture Control ที่มีอยู่เอง: ปรับอย่างเร็วและปรับเอง

 1. หมุนแป้นหมุนเลือกโหมดไปที่ , , , หรือ *
 2. ปุ่ม
 3. Custom Picture Control
 4. ปุ่ม
 1. สามารถกำหนดการตั้งค่านี้ได้ในโหมด (ถ่ายภาพยนตร์แบบปรับเอง) เช่นกัน
 1. ใช้ปุ่มเลือกคำสั่ง เพื่อเลือก [แก้ไขและบันทึก] และกดปุ่ม
  • เลือก [ลบ] เพื่อลบ COOLPIX Custom Picture Control ที่ลงทะเบียนไว้
 2. เลือก COOLPIX Picture Control เดิมที่จะแก้ไขและกดปุ่ม
 3. ใช้ เพื่อไฮไลท์ตัวเลือกที่ต้องการและใช้ เพื่อเลือกค่า
  • ตัวเลือกต่างๆ จะเหมือนกับตัวเลือกในการปรับ COOLPIX Picture Control
  • กดปุ่ม เมื่อปรับค่าเสร็จ
  • เมื่อต้องการเปลี่ยนค่าที่ปรับเป็นค่าตั้งจากโรงงาน ให้เลือก [รีเซ็ต] และกดปุ่ม
 4. เลือกปลายทางการลงทะเบียนและกดปุ่ม
  • [ปรับตามต้องการ 1] หรือ [ปรับตามต้องการ 2] จะสามารถเลือกได้ใน [Picture Control]
  • หากต้องการเปลี่ยนค่าที่ปรับ ให้เลือก[ปรับตามต้องการ 1] หรือ [ปรับตามต้องการ 2] ใน [Picture Control]