VR แบบอิเล็กทรอนิกส์

เลือกใช้การตั้งค่าระบบลดภาพสั่นไหวเมื่อบันทึกภาพยนตร์

  1. โหมดถ่ายภาพ
  2. ปุ่ม
  3. (เมนูภาพยนตร์)
  4. ปุ่ม
  5. VR แบบอิเล็กทรอนิกส์*
  6. ปุ่ม
  1. นอกจากนี้ยังสามารถเลือกได้โดยกดปุ่ม ในโหมด (ถ่ายภาพยนตร์แบบปรับเอง)
ตัวเลือกคำอธิบาย
เปิด
(ค่าตั้งจากโรงงาน)
ใช้ VR แบบอิเล็กทรอนิกส์
  • มุมมองภาพ (หรือพื้นที่ที่มองเห็นได้ในกรอบภาพ) จะแคบลง
  • เมื่อตั้งเมนูตั้งค่า [ลดภาพสั่นไหว] เป็น [ปกติ], [แอคทีฟ], [ปกติ (เน้นการจัดภาพ)] หรือ [แอคทีฟ (เน้นการจัดภาพ)] กล้องจะใช้ระบบการลดภาพสั่นไหวในเวลาเดียวกัน
ปิดไม่ใช้ VR แบบอิเล็กทรอนิกส์

หมายเหตุเกี่ยวกับ [VR แบบอิเล็กทรอนิกส์]

เมื่อเลือก [2160/30p], [2160/25p] หรือตัวเลือกภาพยนตร์ HS ใน [ตัวเลือกภาพยนตร์] การตั้งค่าจะถูกกำหนดไว้ที่ [ปิด]