การแสดงภาพชุด

เลือกวิธีที่จะใช้ในการแสดงภาพในภาพชุด

  1. โหมดแสดงภาพ
  2. ปุ่ม
  3. การแสดงภาพชุด
  4. ปุ่ม
ตัวเลือกคำอธิบาย
ภาพเดียวแสดงภาพในภาพชุดทีละภาพ ปรากฏขึ้นในหน้าจอแสดงภาพ
ภาพหลักเท่านั้น
(ค่าตั้งจากโรงงาน)
แสดงเฉพาะภาพหลักสำหรับภาพในภาพชุด
กดปุ่ม บนหน้าจอแสดงภาพเพื่อแสดงภาพในภาพชุด
การดูภาพเป็นภาพชุด