ซูมย้อนกลับอย่างรวดเร็ว

เลือกขนาดของพื้นที่ที่สามารถมองเห็นได้ชั่วคราวเมื่อกดปุ่ม (ซูมย้อนกลับอย่างรวดเร็ว)

  1. ปุ่ม
  2. (ตั้งค่า)
  3. ปุ่ม
  4. ซูมย้อนกลับอย่างรวดเร็ว
  5. ปุ่ม