เมนูถ่ายภาพ (โหมด , , , หรือ )

ดู “โหมด (User settings)” สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ [บันทึก user settings] และ [รีเซ็ต user settings]