สัญลักษณ์แสดงความสอดคล้อง

ดูสัญลักษณ์แสดงความสอดคล้องของกล้อง

  1. ปุ่ม
  2. (ตั้งค่า)
  3. ปุ่ม
  4. สัญลักษณ์แสดงความสอดคล้อง
  5. ปุ่ม