อะแดปเตอร์ AC EH-5d และปลั๊กต่ออะแดปเตอร์ AC EP-5C

เมื่อเสียบปลั๊กต่ออะแดปเตอร์ AC เข้ากับกล้องและต่ออะแดปเตอร์ AC แล้ว กล้องจะสามารถรับการจ่ายไฟจากช่องเสียบปลั๊กไฟได้ อะแดปเตอร์ AC และปลั๊กต่ออะแดปเตอร์ AC มีแยกจำหน่ายต่างหาก

การเชื่อมต่ออะแดปเตอร์ AC EH-5d และปลั๊กต่ออะแดปเตอร์ AC EP-5C

  1. เปิดฝาปิดช่องบรรจุแบตเตอรี่/ช่องบรรจุแผ่นการ์ดหน่วยความจำและถอดแบตเตอรี่
  2. เปิดฝาปิดปลั๊กต่ออะแดปเตอร์ AC (1), และเสียบปลั๊กต่ออะแดปเตอร์ AC โดยจัดตำแหน่งขั้วบวกและขั้วลบให้ถูกต้อง (3)
    • สอดสายปลั๊กต่ออะแดปเตอร์ AC เข้าไปในร่องของช่องบรรจุแบตเตอรี่ (4) จนสุด แล้วปิดฝาปิดช่องบรรจุแบตเตอรี่/ช่องบรรจุแผ่นการ์ดหน่วยความจำ ถ้าสายบางส่วนหลุดออกจากช่อง ฝาปิดหรือสายอาจชำรุดเสียหายได้เมื่อปิดฝา
  3. เสียบปลั๊ก DC ของอะแดปเตอร์ AC เข้ากับช่องต่อปลั๊ก DC ของปลั๊กต่ออะแดปเตอร์ AC