การทำความสะอาดและจัดเก็บ

การทำความสะอาด
การจัดเก็บ

การทำความสะอาด

ห้ามทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์ ทินเนอร์ หรือสารเคมีระเหยชนิดอื่นๆ

การจัดเก็บ

นำแบตเตอรี่ออกหากไม่ได้ใช้กล้องเป็นเวลานาน
นำกล้องออกจากที่เก็บอย่างน้อยเดือนละครั้งเพื่อป้องกันการเกิดเชื้อรา เปิดการทำงานของกล้องและกดชัตเตอร์สองสามครั้งก่อนที่จะนำกล้องไปเก็บอีกครั้ง
ห้ามเก็บกล้องไว้ในสถานที่ต่อไปนี้:

สำหรับการจัดเก็บแบตเตอรี่ ปฏิบัติตามข้อควรระวังใน “การจัดเก็บแบตเตอรี่