ชื่อไฟล์

ไฟล์ที่บันทึกด้วยกล้องนี้จะมีหลักเกณฑ์ในการตั้งชื่อไฟล์ดังนี้

รายการคำอธิบาย
1 ตัวระบุไม่แสดงบนหน้าจอของกล้อง
  • DSCN: ภาพนิ่งต้นฉบับ ภาพยนตร์ ภาพนิ่งที่สร้างขึ้นโดยใช้ฟังก์ชั่นตัดต่อภาพยนตร์
  • RSCN: สำเนาภาพตัดส่วน
  • SSCN: สำเนาภาพขนาดเล็ก
  • FSCN: ภาพที่สร้างขึ้นด้วยฟังก์ชั่นแก้ไขภาพนอกเหนือจากภาพขนาดเล็กและตัดภาพ, ภาพยนตร์ที่สร้างขึ้นจากฟังก์ชั่นแก้ไขภาพยนตร์
2 หมายเลขไฟล์จะกำหนดตามลำดับจากน้อยไปหามาก โดยเริ่มจาก “0001” ถึง “9999
  • จะมีการสร้างโฟลเดอร์ใหม่ทุกครั้งที่มีการถ่ายภาพต่อเนื่องโดยใช้การถ่ายแบบเว้นช่วงเวลา และภาพจะถูกบันทึกไว้ในโฟลเดอร์นั้นโดยมีหมายเลขไฟล์เริ่มจาก “0001”
3 นามสกุลไฟล์ระบุรูปแบบไฟล์
  • .JPG: ภาพนิ่ง JPEG
  • .NRW: ภาพนิ่ง RAW
  • .MP4: ภาพยนตร์

หมายเหตุ

เมื่อถ่ายภาพโดยตั้งค่า [ระดับคุณภาพ] เป็น [RAW + Fine] หรือ [RAW + Normal] ภาพ RAW และ JPEG ที่บันทึกในเวลาเดียวกันจะถูกกำหนดให้ใช้ตัวระบุและหมายเลขไฟล์เดียวกัน ภาพที่ถูกบันทึกเป็นคู่ในโฟลเดอร์เดียวกันจะถูกนับเป็นหนึ่งไฟล์