เครื่องหมายการค้า

ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า

AVC Patent Portfolio License

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับอนุญาตภายใต้ใบอนุญาตทางสิทธิบัตร AVC Patent Portfolio License สำหรับการนำไปใช้ที่ไม่ใช่ในเชิงพาณิชย์ของผู้บริโภคเพื่อ (i) เข้ารหัสตามมาตรฐาน AVC (“วิดีโอ AVC”) เเละ/หรือ (ii) ถอดรหัสวิดีโอ AVC ที่ได้รับการเข้ารหัสโดยผู้บริโภคในกิจกรรมส่วนบุคคล หรือที่ไม่ใช่ในเชิงพาณิชย์ และ/หรือที่ได้รับจากผู้ให้บริการวิดีโอที่ได้รับอนุญาตในการจัดหาวิดีโอ AVC ไม่มีการมอบอนุญาตหรือบอกโดยนัยสำหรับการใช้อื่นๆ สามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก MPEG LA, L.L.C

ดู https://www.mpegla.com

FreeType License (FreeType2)

เนื้อหาส่วนนี้ของซอฟต์แวร์เป็นลิขสิทธิ์ของ © 2012 The FreeType Project (https://www.freetype.org) สงวนลิขสิทธิ์

MIT License (HarfBuzz)

เนื้อหาส่วนนี้ของซอฟต์แวร์เป็นลิขสิทธิ์ของ © 2020 The HarfBuzz Project (https://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz) สงวนลิขสิทธิ์