Obvestila

Obvestila za stranke v ZDA

Polnilec baterij
POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA – TA NAVODILA SHRANI
NEVARNOST – ZA ZMANJŠANJE TVEGANJA POŽARA ALI ELEKTRIČNEGA UDKA Skrbno UPOŠTEVAJTE TA NAVODILA
Za priključitev na napajanje, ki ni v ZDA, po potrebi uporabite vtični adapter ustrezne konfiguracije za vtičnico. Ta napajalna enota je namenjena za pravilno orientacijo v navpičnem ali talnem položaju.

Izjava o radiofrekvenčnih motnjah Zvezne komisije za komunikacije (FCC).

Ta oprema je bila preizkušena in ugotovljeno je, da je skladna z omejitvami za digitalno napravo razreda B v skladu s 15. delom pravil FCC. Te omejitve so zasnovane tako, da zagotavljajo razumno zaščito pred škodljivimi motnjami v stanovanjski namestitvi. Ta oprema ustvarja, uporablja in lahko oddaja radiofrekvenčno energijo in, če ni nameščena in uporabljena v skladu z navodili, lahko povzroči škodljive motnje v radijskih komunikacijah. Vendar ni nobenega zagotovila, da pri določeni namestitvi ne bo prišlo do motenj. Če ta oprema povzroča škodljive motnje radijskemu ali televizijskemu sprejemu, kar je mogoče ugotoviti z izklopom in vklopom opreme, uporabnika spodbujamo, da poskusi odpraviti motnje z enim ali več od naslednjih ukrepov:

  • Preusmerite ali prestavite sprejemno anteno.
  • Povečajte ločitev med opremo in sprejemnikom.
  • Priključite opremo v vtičnico v tokokrogu, ki se razlikuje od tistega, na katerega je priključen sprejemnik.
  • Za pomoč se posvetujte s prodajalcem ali izkušenim radijskim/televizijskim tehnikom.

POZOR

Spremembe

FCC zahteva, da je uporabnik obveščen, da lahko kakršne koli spremembe ali modifikacije te naprave, ki niso izrecno odobrene s strani Nikon Corporation, razveljavijo uporabnikovo pooblastilo za upravljanje opreme.

Vmesniški kabli

Za svojo opremo uporabite vmesniške kable, ki jih prodaja ali zagotavlja Nikon. Uporaba drugih vmesniških kablov lahko preseže omejitve razreda B, del 15 pravil FCC.

Nikon Inc., 1300 Walt Whitman Road, Melville, New York 11747-3064, ZDA
Tel.: 631-547-4200

Obvestilo za stranke v Kanadi

CAN ICES-3 B / NMB-3 B

Obvestila za stranke v Evropi

POZOR : NEVARNOST EKSPLOZIJE, ČE BO BATERIJO ZAMENJAN Z NEPRAVILNO VRSTO. UPORABLJENE BATERIJE ODVRZITE V SKLADU NA NAVODILA.

Ta simbol označuje, da je treba električno in elektronsko opremo zbirati ločeno.

Naslednje velja samo za uporabnike v evropskih državah:

  • Ta izdelek je namenjen ločenemu zbiranju na ustreznem zbirnem mestu. Ne odlagajte med gospodinjske odpadke.
  • Ločeno zbiranje in recikliranje pomagata pri ohranjanju naravnih virov in preprečevanju negativnih posledic za zdravje ljudi in okolje, ki bi lahko nastale zaradi nepravilnega odlaganja.
  • Za več informacij se obrnite na prodajalca ali lokalne organe, ki so pristojni za ravnanje z odpadki.

Ta simbol na bateriji označuje, da je treba baterijo zbirati ločeno.

Naslednje velja samo za uporabnike v evropskih državah:

  • Vse baterije, ne glede na to, ali so označene s tem simbolom ali ne, so namenjene ločenemu zbiranju na ustreznem zbirnem mestu. Ne odlagajte med gospodinjske odpadke.
  • Za več informacij se obrnite na prodajalca ali lokalne organe, ki so pristojni za ravnanje z odpadki.