Obvestila

Obvestila za stranke v ZDA

Polnilec akumulatorja
POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA – SHRANITE TA NAVODILA
NEVARNOST – DA ZMANJŠATE NEVARNOST POŽARA ALI ELEKTRIČNEGA UDARA, SKRBITO UPOŠTEVAJTE TE NAVODILA
Za priključitev na napajanje, ki ni v ZDA, po potrebi uporabite nastavek z adapterjem ustrezne konfiguracije za električno vtičnico. Ta napajalna enota je predvidena za pravilno orientacijo v navpičnem ali talnem položaju.

Izjava Zvezne komisije za komunikacije (FCC) o radiofrekvenčnih motnjah

Ta oprema je bila preizkušena in ugotovljeno je bilo, da je skladna z omejitvami za digitalne naprave razreda B v skladu s 15. delom pravil FCC. Te omejitve so zasnovane tako, da zagotavljajo primerno zaščito pred škodljivimi motnjami v stanovanjski namestitvi. Ta oprema ustvarja, uporablja in lahko oddaja radiofrekvenčno energijo in lahko povzroči škodljive motnje v radijskih komunikacijah, če ni nameščena in uporabljena v skladu z navodili. Vendar ni nobenega zagotovila, da do motenj ne bo prišlo pri določeni namestitvi. Če ta oprema povzroča škodljive motnje pri radijskem ali televizijskem sprejemu, kar je mogoče ugotoviti z izklopom in vklopom opreme, uporabnika spodbujamo, da poskuša odpraviti motnje z enim ali več od naslednjih ukrepov:

  • Preusmerite ali premaknite sprejemno anteno.
  • Povečajte razdaljo med opremo in sprejemnikom.
  • Priključite opremo v vtičnico na drugem tokokrogu kot tisti, na katerega je priključen sprejemnik.
  • Za pomoč se posvetujte s prodajalcem ali izkušenim radijskim/televizijskim tehnikom.

OPOZORILA

Spremembe

FCC zahteva, da je uporabnik obveščen, da lahko vse spremembe ali modifikacije te naprave, ki jih Nikon Corporation izrecno ne odobri, razveljavijo uporabnikovo pooblastilo za uporabo opreme.

Vmesniški kabli

Za vašo opremo uporabite vmesniške kable, ki jih prodaja ali pribavlja Nikon. Uporaba drugih vmesniških kablov lahko preseže omejitve 15. dela razreda B pravil FCC.

Nikon Inc., 1300 Walt Whitman Road, Melville, New York 11747-3064, ZDA
Tel.: 631-547-4200

Obvestilo za stranke v Kanadi

CAN ICES-3 B / NMB-3 B

Obvestila za stranke v Evropi

POZOR : NEVARNOST EKSPLOZIJE, ČE BATERIJO ZAMENJATE Z NEPRAVILNO VRSTO. ODSTRANITE UPORABLJENE BATERIJE V SKLADU Z NAVODILI.

Ta simbol pomeni, da je treba električno in elektronsko opremo zbirati ločeno.

Naslednje velja le za uporabnike v evropskih državah:

  • Ta izdelek je namenjen ločenemu zbiranju na ustreznem zbirnem mestu. Ne odlagajte med gospodinjske odpadke.
  • Ločeno zbiranje in recikliranje pomaga ohranjati naravne vire in preprečuje negativne posledice za zdravje ljudi in okolje, do katerih lahko pride zaradi nepravilnega odlaganja.
  • Za več informacij se obrnite na prodajalca ali lokalne organe, pristojne za ravnanje z odpadki.

Ta simbol na bateriji pomeni, da je treba baterijo zbirati ločeno.

Naslednje velja le za uporabnike v evropskih državah:

  • Vse baterije, ne glede na to, ali so označene s tem simbolom ali ne, so namenjene ločenemu zbiranju na ustreznem zbirnem mestu. Ne odlagajte med gospodinjske odpadke.
  • Za več informacij se obrnite na prodajalca ali lokalne organe, pristojne za ravnanje z odpadki.