Paziņojumi

Paziņojumi klientiem ASV

Akumulatora lādētājs
SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI — SAGLABĀJIET ŠOS INSTRUKCIJAS
BĪSTAMI — LAI SAMAZINĀTU UGUNS VAI ELEKTRISKĀS TRIECIENA RISKU, UZMANĪGI IEVĒROJIET ŠO NORĀDĪJUMU.
Lai pievienotu elektrotīklam ārpus ASV, ja nepieciešams, izmantojiet kontaktdakšas adapteri ar atbilstošu konfigurāciju strāvas kontaktligzdai. Šo barošanas bloku ir paredzēts pareizi orientēt vertikālā vai grīdas montāžas pozīcijā.

Federālās sakaru komisijas (FCC) paziņojums par radiofrekvences traucējumiem

Šī iekārta ir pārbaudīta un atzīta par atbilstošu B klases digitālo ierīču ierobežojumiem saskaņā ar FCC noteikumu 15. daļu. Šie ierobežojumi ir paredzēti, lai nodrošinātu saprātīgu aizsardzību pret kaitīgiem traucējumiem, uzstādot dzīvojamo telpu. Šis aprīkojums ģenerē, izmanto un var izstarot radiofrekvenču enerģiju, un, ja tas netiek uzstādīts un lietots saskaņā ar instrukcijām, tas var radīt kaitīgus radiosakaru traucējumus. Tomēr nav garantijas, ka konkrētajā instalācijā neradīsies traucējumi. Ja šī iekārta rada kaitīgus traucējumus radio vai televīzijas uztveršanai, ko var noteikt, izslēdzot un ieslēdzot iekārtu, lietotājs tiek aicināts mēģināt novērst traucējumus, veicot vienu vai vairākus no šiem pasākumiem:

  • Pārorientējiet vai pārvietojiet uztvērēja antenu.
  • Palieliniet attālumu starp iekārtu un uztvērēju.
  • Pievienojiet iekārtu kontaktligzdai ķēdē, kas atšķiras no tās, kurai ir pievienots uztvērējs.
  • Lai saņemtu palīdzību, sazinieties ar izplatītāju vai pieredzējušu radio/televīzijas tehniķi.

UZMANĪBU

Modifikācijas

FCC pieprasa, lai lietotājs tiktu informēts, ka jebkuras šajā ierīcē veiktās izmaiņas vai modifikācijas, kuras nav skaidri apstiprinājusi Nikon Corporation, var anulēt lietotāja tiesības izmantot iekārtu.

Interfeisa kabeļi

Izmantojiet savam aprīkojumam Nikon pārdotos vai nodrošinātos interfeisa kabeļus. Izmantojot citus interfeisa kabeļus, var pārsniegt FCC noteikumu B klases 15. daļas ierobežojumus.

Nikon Inc., 1300 Walt Whitman Road, Melville, Ņujorka 11747-3064, ASV
Tālr.: 631-547-4200

Paziņojums klientiem Kanādā

CAN ICES-3 B / NMB-3 B

Paziņojumi klientiem Eiropā

UZMANĪBU : SPRĀDZIENA RISKS, JA AKUMULATORS TIEK NOMAINĀTS PAREIZA VEIDA AKUMULATORS. IZMETIET IZLIETOTO AKUMULATORU SASKAŅĀ AR NORĀDĪJUMIEM.

Šis simbols norāda, ka elektriskās un elektroniskās iekārtas ir jāsavāc atsevišķi.

Tālāk norādītais attiecas tikai uz lietotājiem Eiropas valstīs:

  • Šis produkts ir paredzēts atsevišķai savākšanai atbilstošā savākšanas punktā. Neizmetiet to kā sadzīves atkritumus.
  • Atsevišķa savākšana un pārstrāde palīdz taupīt dabas resursus un novērst negatīvas sekas cilvēku veselībai un videi, ko varētu izraisīt nepareiza utilizācija.
  • Lai iegūtu papildinformāciju, sazinieties ar mazumtirgotāju vai vietējām iestādēm, kas ir atbildīgas par atkritumu apsaimniekošanu.

Šis simbols uz akumulatora norāda, ka akumulators ir jāsavāc atsevišķi.

Tālāk norādītais attiecas tikai uz lietotājiem Eiropas valstīs:

  • Visas baterijas neatkarīgi no tā, vai tās ir marķētas ar šo simbolu vai nē, ir paredzētas atsevišķai savākšanai atbilstošā savākšanas punktā. Neizmetiet to kā sadzīves atkritumus.
  • Lai iegūtu papildinformāciju, sazinieties ar mazumtirgotāju vai vietējām iestādēm, kas ir atbildīgas par atkritumu apsaimniekošanu.