a7: AF аймағы режимін таңдауды шектеу

  1. G түймесі
  2. A параметрлер мәзірі

i мәзірі немесе реттелетін басқару элементтері арқылы таңдауға болатын AF аймағы режимдерін таңдаңыз.

  • Опцияны бөлектеп, ( M ) немесе таңдауды алып тастау ( U ) үшін 2 түймесін басыңыз. Тексерумен ( M ) белгіленген режимдер ішкі командалық диск арқылы таңдау үшін қолжетімді.
  • Операцияны аяқтау үшін J түймесін басыңыз.

A Custom Settings: камера параметрлерін дәл баптау