g3: AF жылдамдығы

  1. G түймесі
  2. A параметрлер мәзірі

Фокус режимі AF-C немесе AF-F күйіне орнатылғанда, бейне режимінде фокус жылдамдығын таңдаңыз.

Таңдалған опцияның қашан қолданылатынын таңдау үшін [ Қашан қолдану керек ] опциясын пайдаланыңыз.

ОпцияСипаттама
D[ Әрқашан ]Камера бейне режимінде барлық уақытта таңдалған жылдамдықпен фокустайды.
E[ Жазу кезінде ғана ]Фокус тек бейне жазу кезінде таңдалған жылдамдықпен реттеледі. Басқа уақытта фокус жылдамдығы «+5» немесе басқаша айтқанда мүмкіндігінше жылдам болады.

A Custom Settings: камера параметрлерін дәл баптау