b4: b режимі экспозиция комп.

  1. G түймесі
  2. A параметрлер мәзірі

[ Өшіру ] күйіне орнатылғанда, экспозиция өтемін b режимінде реттеу мүмкін емес.

A Пайдаланушы параметрлері: камера параметрлерін дәл баптау