b4: b режимі экспозиция комп.

  1. G түймесі
  2. A параметрлер мәзірі

[ Өшіру ] күйіне орнатылғанда, экспозиция өтемі b режимінде реттелмейді.

A Custom Settings: камера параметрлерін дәл баптау