Αξιολόγηση φωτογραφιών

Οι επιλεγμένες φωτογραφίες μπορούν να βαθμολογηθούν ή να επισημανθούν ως υποψήφιες για μεταγενέστερη διαγραφή. Οι αξιολογήσεις μπορούν επίσης να προβληθούν στο NX Studio. Οι προστατευμένες εικόνες δεν μπορούν να βαθμολογηθούν.

  1. Πατήστε το κουμπί K για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή.
  2. Επιλέξτε την εικόνα που θέλετε και πατήστε το κουμπί i .

    Θα εμφανιστεί το μενού αναπαραγωγής i .

  3. Επισημάνετε το [Rating] και πατήστε J .
  4. Επιλέξτε μια βαθμολογία.
    • Περιστρέψτε τον κύριο επιλογέα εντολών για να επιλέξετε μια βαθμολογία από μηδέν έως πέντε αστέρια ή επιλέξτε d για να επισημάνετε την εικόνα ως υποψήφια για διαγραφή αργότερα.
    • Πατήστε το J για να επιλέξετε την επισημασμένη επιλογή.