Μέτρηση

  1. Κουμπί G
  2. 1 μενού εγγραφής βίντεο

Επιλέξτε πώς μετράει η κάμερα την έκθεση σε λειτουργία βίντεο. Το [ Spot metering ] δεν είναι διαθέσιμο στο μενού εγγραφής βίντεο (Μέτρηση ).