Λειτουργία πτήσης

  1. Κουμπί G
  2. B μενού ρυθμίσεων

Επιλέξτε [ Ενεργοποίηση ] για να απενεργοποιήσετε τις ενσωματωμένες λειτουργίες Bluetooth και Wi-Fi της κάμερας.

B Το μενού ρυθμίσεων: Ρύθμιση κάμερας