Λειτουργία περιοχής AF

  1. Κουμπί G
  2. 1 μενού εγγραφής βίντεο

Επιλέξτε πώς εστιάζει η κάμερα στη λειτουργία βίντεο (λειτουργία περιοχής AF ).