Μείωση θορύβου ανέμου

  1. Κουμπί G
  2. 1 μενού εγγραφής βίντεο

Επιλέξτε εάν θα χρησιμοποιείτε μείωση θορύβου ανέμου κατά την εγγραφή βίντεο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μείωση θορύβου ανέμου, ανατρέξτε στην ενότητα « Μείωση θορύβου ανέμου » στο « Μενού i » ( Μείωση θορύβου ανέμου ).