Διαμορφώστε την κάρτα μνήμης

  1. Κουμπί G
  2. B μενού ρυθμίσεων

Διαμορφώστε κάρτες μνήμης. Σημειώστε ότι η μορφοποίηση διαγράφει οριστικά όλες τις εικόνες και άλλα δεδομένα στην κάρτα. Πριν τη μορφοποίηση, φροντίστε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας όπως απαιτείται.

Κατά τη μορφοποίηση

Μην απενεργοποιείτε την κάμερα και μην αφαιρείτε τις κάρτες μνήμης μέχρι να σβήσει το μήνυμα [ Format memory card ] από την οθόνη.

B Το μενού ρυθμίσεων: Ρύθμιση κάμερας