Μέτρηση

  1. Κουμπί G
  2. C μενού λήψης φωτογραφιών

Η μέτρηση καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο η κάμερα ρυθμίζει την έκθεση. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα « Μέτρηση » στο « Μενού i » ( Μέτρηση ).