Περιορίστε την επιλογή λειτουργίας οθόνης

  1. Κουμπί G
  2. B μενού ρυθμίσεων

Επιλέξτε τις λειτουργίες οθόνης που μπορείτε να επιλέξετε χρησιμοποιώντας το κουμπί M

  • Επισημάνετε μια επιλογή και πατήστε 2 για να επιλέξετε ( M ) ή να αποεπιλέξετε ( U ). Οι επιλογές που επισημαίνονται με ένα σημάδι ( M ) είναι διαθέσιμες για επιλογή.
  • Για να ολοκληρώσετε τη λειτουργία, πατήστε το J .

B Το μενού ρυθμίσεων: Ρύθμιση κάμερας