Λειτουργία περιοχής AF

  1. Κουμπί G
  2. C μενού λήψης φωτογραφιών

Επιλέξτε πώς η κάμερα επιλέγει το σημείο εστίασης για αυτόματη εστίαση. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα « Λειτουργία περιοχής AF » στην ενότητα « Εστίαση » στις « Βασικές ρυθμίσεις » ( Λειτουργία περιοχής AF ).