Παράδοση ρεύματος USB

  1. Κουμπί G
  2. B μενού ρυθμίσεων

Επιλέξτε εάν μπορούν να χρησιμοποιηθούν προαιρετικοί μετασχηματιστές φόρτισης AC ή υπολογιστές συνδεδεμένοι μέσω USB για την τροφοδοσία της κάμερας (παροχή ρεύματος USB). Η παροχή τροφοδοσίας USB επιτρέπει τη χρήση της κάμερας ενώ περιορίζει την αποστράγγιση της μπαταρίας.

ΕπιλογήΠεριγραφή
[ Ενεργοποίηση ]Η κάμερα τροφοδοτείται από συνδεδεμένες συσκευές ενώ είναι ενεργοποιημένη. Οι συνδεδεμένες συσκευές θα τροφοδοτούν επίσης με ρεύμα όταν η κάμερα είναι απενεργοποιημένη, εάν η μεταφόρτωση Bluetooth βρίσκεται σε εξέλιξη ή η λυχνία πρόσβασης της κάρτας μνήμης είναι αναμμένη.
[ Απενεργοποίηση ]Η κάμερα δεν τροφοδοτεί οποιαδήποτε στιγμή από τις συνδεδεμένες συσκευές.
  • Η τροφοδοσία θα παρέχεται στην κάμερα μόνο όταν τοποθετηθεί η μπαταρία.
  • Ένα εικονίδιο παροχής ρεύματος USB εμφανίζεται στην οθόνη λήψης όταν η κάμερα τροφοδοτείται από εξωτερική πηγή.
  • Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Φόρτιση της κάμερας με τον προσαρμογέα φόρτισης AC» (Φόρτιση της κάμερας με τον προσαρμογέα φόρτισης AC ).

Παροχή ρεύματος USB υπολογιστή

  • Πριν χρησιμοποιήσετε υπολογιστή για την τροφοδοσία της κάμερας, ελέγξτε ότι ο υπολογιστής είναι εξοπλισμένος με υποδοχή USB τύπου C. Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο USB UC-E25 (διατίθεται χωριστά) για να συνδέσετε την κάμερα στον υπολογιστή.
  • Ανάλογα με το μοντέλο και τις προδιαγραφές του προϊόντος, ορισμένοι υπολογιστές δεν παρέχουν ρεύμα για την τροφοδοσία της κάμερας.

"Παράδοση ρεύματος" έναντι "φόρτισης"

Η παροχή ρεύματος για τις λειτουργίες της κάμερας αναφέρεται ως "παροχή ισχύος", ενώ ο όρος "φόρτιση" χρησιμοποιείται όταν τροφοδοτείται μόνο για τη φόρτιση της μπαταρίας της κάμερας. Οι συνθήκες υπό τις οποίες χρησιμοποιείται η ισχύς που παρέχεται από εξωτερικές συσκευές για την τροφοδοσία της κάμερας ή τη φόρτιση της μπαταρίας φαίνονται παρακάτω.

Επιλέχθηκε η επιλογή για [Παροχή ισχύος USB]ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗΕξωτερική πηγή ενέργειας που χρησιμοποιείται για
[ Ενεργοποίηση ]Επί*Παράδοση ρεύματος
Μακριά απόΦόρτιση
[ Απενεργοποίηση ]Επί*
Μακριά απόΦόρτιση
  1. Περιλαμβάνει περιπτώσεις στις οποίες ο διακόπτης λειτουργίας βρίσκεται στη θέση "OFF", αλλά η μεταφόρτωση Bluetooth βρίσκεται σε εξέλιξη ή η λυχνία πρόσβασης της κάρτας μνήμης είναι αναμμένη.

B Το μενού ρυθμίσεων: Ρύθμιση κάμερας