Ειδοποιήσεις

Ειδοποιήσεις για πελάτες στις Η.Π.Α

Ο φορτιστής μπαταρίας
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ—ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ—ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Για σύνδεση σε τροφοδοτικό που δεν βρίσκεται στις ΗΠΑ, χρησιμοποιήστε έναν προσαρμογέα βύσματος προσάρτησης της κατάλληλης διαμόρφωσης για την πρίζα, εάν χρειάζεται. Αυτή η μονάδα ισχύος προορίζεται να είναι σωστά προσανατολισμένη σε κατακόρυφη ή θέση στήριξης στο δάπεδο.

Δήλωση παρεμβολών ραδιοσυχνοτήτων της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών (FCC).

Αυτός ο εξοπλισμός έχει ελεγχθεί και διαπιστώθηκε ότι συμμορφώνεται με τα όρια για μια ψηφιακή συσκευή Κατηγορίας Β, σύμφωνα με το Μέρος 15 των κανόνων FCC. Αυτά τα όρια έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν εύλογη προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές σε μια οικιακή εγκατάσταση. Αυτός ο εξοπλισμός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμπει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων και, εάν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι δεν θα προκύψουν παρεμβολές σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Εάν αυτός ο εξοπλισμός προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές στη ραδιοφωνική ή τηλεοπτική λήψη, η οποία μπορεί να προσδιοριστεί με την απενεργοποίηση και την ενεργοποίηση του εξοπλισμού, ο χρήστης ενθαρρύνεται να προσπαθήσει να διορθώσει την παρεμβολή με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα:

  • Επαναπροσανατολίστε ή μετακινήστε την κεραία λήψης.
  • Αυξήστε την απόσταση μεταξύ του εξοπλισμού και του δέκτη.
  • Συνδέστε τον εξοπλισμό σε μια πρίζα σε ένα κύκλωμα διαφορετικό από αυτό στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
  • Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνου/τηλεόρασης για βοήθεια.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Τροποποιήσεις

Η FCC απαιτεί από τον χρήστη να ειδοποιείται ότι τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις που έγιναν σε αυτήν τη συσκευή που δεν εγκρίνονται ρητά από τη Nikon Corporation ενδέχεται να ακυρώσουν την εξουσιοδότηση του χρήστη να χειρίζεται τον εξοπλισμό.

Καλώδια διασύνδεσης

Χρησιμοποιήστε τα καλώδια διασύνδεσης που πωλούνται ή παρέχονται από τη Nikon για τον εξοπλισμό σας. Η χρήση άλλων καλωδίων διασύνδεσης ενδέχεται να υπερβαίνει τα όρια του Μέρους 15 της Κατηγορίας Β των κανόνων FCC.

Nikon Inc., 1300 Walt Whitman Road, Melville, Νέα Υόρκη 11747-3064, Η.Π.Α.
Τηλ.: 631-547-4200

Ειδοποίηση για πελάτες στον Καναδά

ΚΟΝΣΑΡΙΑ ICES-3 B / NMB-3 B

Ειδοποιήσεις για πελάτες στην Ευρώπη

ΠΡΟΣΟΧΗ : ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΚΡΗΞΗΣ ΕΑΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΠΟ ΛΑΘΟΣ ΤΥΠΟΥ. ΑΠΟΡΡΙΨΤΕ ΤΙΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ.

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι ο ηλεκτρικός και ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός πρέπει να συλλέγονται χωριστά.

Τα ακόλουθα ισχύουν μόνο για χρήστες σε ευρωπαϊκές χώρες:

  • Αυτό το προϊόν προορίζεται για χωριστή συλλογή σε κατάλληλο σημείο συλλογής. Μην το απορρίπτετε ως οικιακά απορρίμματα.
  • Η χωριστή συλλογή και ανακύκλωση συμβάλλει στη διατήρηση των φυσικών πόρων και στην πρόληψη αρνητικών συνεπειών για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον που μπορεί να προκύψουν από λανθασμένη απόρριψη.
  • Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον λιανοπωλητή ή τις τοπικές αρχές που είναι αρμόδιες για τη διαχείριση απορριμμάτων.

Αυτό το σύμβολο στην μπαταρία υποδεικνύει ότι η μπαταρία πρέπει να συλλέγεται χωριστά.

Τα ακόλουθα ισχύουν μόνο για χρήστες σε ευρωπαϊκές χώρες:

  • Όλες οι μπαταρίες, είτε φέρουν αυτό το σύμβολο είτε όχι, προορίζονται για χωριστή συλλογή σε κατάλληλο σημείο συλλογής. Μην το απορρίπτετε ως οικιακά απορρίμματα.
  • Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον λιανοπωλητή ή τις τοπικές αρχές που είναι αρμόδιες για τη διαχείριση απορριμμάτων.