Λειτουργία απελευθέρωσης

  1. Κουμπί G
  2. C μενού λήψης φωτογραφιών

Επιλέξτε τη λειτουργία που θα εκτελεστεί όταν απελευθερωθεί το κλείστρο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις λειτουργίες έκδοσης, ανατρέξτε στην ενότητα "Λειτουργία έκδοσης" στο "Μενού i " (Λειτουργία απελευθέρωσης ).