Λειτουργία απελευθέρωσης

  1. Κουμπί G
  2. C μενού λήψης φωτογραφιών

Επιλέξτε τη λειτουργία που θα εκτελεστεί όταν απελευθερωθεί το κλείστρο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις λειτουργίες απελευθέρωσης, ανατρέξτε στην ενότητα « Λειτουργία απελευθέρωσης » στο « Μενού i » ( Λειτουργία απελευθέρωσης ).