Αντιστάθμιση περίθλασης

  1. Κουμπί G
  2. C μενού λήψης φωτογραφιών

Επιλέξτε [ On ] για να μειώσετε την περίθλαση σε μικρά ανοίγματα (υψηλοί f/-numbers).