Αντιστάθμιση περίθλασης

  1. Κουμπί G
  2. 1 μενού εγγραφής βίντεο

Μειώστε την περίθλαση στα βίντεο ( Αντιστάθμιση περίθλασης ).