Ocjena

  1. G dugme
  2. D meni reprodukcije

Ocenite slike.

  • Označite slike pomoću džojstika 4 ili 2 .
  • Pritisnite 1 ili 3 da odaberete ocjenu od nula do pet zvjezdica ili odaberite d da označite sliku kao kandidata za kasnije brisanje.
  • Da vidite označenu sliku uvećanu, pritisnite i držite dugme X
  • Pritisnite J da sačuvate promene.