Коментар слике

  1. G дугме
  2. B мени за подешавање

Додајте коментар новим фотографијама како буду снимљене. Коментари се могу видети на картици [ Инфо ] у НКС Студију.

Унесите коментар

Унесите коментар од највише 36 знакова. Означите [ Инпут цоммент ] и притисните 2 да бисте приказали дијалог за унос текста. За информације о уносу текста погледајте „Унос текста“ ( Унос текста ).

Приложите коментар

Да бисте коментар приложили следећим фотографијама, означите [ Приложи коментар ], притисните 2 и потврдите да се у суседном пољу за потврду појављује квачица ( M ). Притисните J да сачувате промене и изађете; коментар ће бити приложен уз све наредне фотографије.

Информације о фотографији

Коментари се могу видети на страници са подацима о снимању на екрану са информацијама о фотографији.