g4: Osetljivost AF praćenja

  1. G dugme
  2. A prilagođenih postavki

Podesite osetljivost AF praćenja od vrednosti 1 do 7 u video režimu kada je režim fokusa postavljen na AF-C ili AF-F .

  • Odaberite [ 7 (Nisko) ] da biste zadržali fokus na originalnom subjektu.
  • Ako subjekt napusti odabrano područje fokusa kada je odabrano [ 1 (High) ], kamera će odgovoriti brzim pomjeranjem fokusa na novi subjekt u istoj oblasti.

A Prilagođene postavke: Fino podešavanje postavki kamere