Afbeeldingscommentaar

  1. G knop
  2. B setup-menu

Voeg een opmerking toe aan nieuwe foto's terwijl ze worden gemaakt. Opmerkingen kunnen worden bekeken op het tabblad [ Info ] van NX Studio.

Commentaar invoeren

Voer een opmerking in van maximaal 36 tekens. Markeer [ Commentaar invoeren ] en druk op 2 om een tekstinvoervenster weer te geven. Voor informatie over tekstinvoer, zie “ Tekstinvoer ” ( Tekstinvoer ).

Opmerking bijvoegen

Om de opmerking aan volgende foto's toe te voegen, markeert u [ Opmerking bijvoegen ], drukt u op 2 en bevestigt u dat er een vinkje ( M ) in het aangrenzende selectievakje verschijnt. Druk op J om de wijzigingen op te slaan en af te sluiten; het commentaar zal bij alle volgende foto's worden gevoegd.

Foto-info

Opmerkingen kunnen worden bekeken op de pagina met opnamegegevens in het foto-informatiescherm.