Afbeelding commentaar

  1. G knop
  2. B instellingenmenu

Voeg een opmerking toe aan nieuwe foto's terwijl ze worden gemaakt. Opmerkingen kunnen worden bekeken op het tabblad [ Info ] van NX Studio.

Commentaar invoeren

Voer een opmerking in van maximaal 36 tekens. Markeer [ Commentaar invoeren ] en druk op 2 om een dialoogvenster voor tekstinvoer weer te geven. Voor informatie over tekstinvoer, zie "Tekstinvoer" ( Tekstinvoer ).

Voeg commentaar toe

Om de opmerking aan volgende foto's toe te voegen, markeert u [ Commentaar toevoegen ], drukt u op 2 en bevestigt u dat er een vinkje ( M ) verschijnt in het selectievakje ernaast. Druk op J om wijzigingen op te slaan en af te sluiten; de opmerking wordt bij alle volgende foto's gevoegd.

Foto info

Opmerkingen kunnen worden bekeken op de pagina met opnamegegevens in het foto-informatiescherm.