Mededelingen

Kennisgevingen voor klanten in de VS

De acculader
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES—BEWAAR DEZE INSTRUCTIES
GEVAAR: OM HET RISICO OP BRAND OF ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VERMINDEREN, DIENT U DEZE INSTRUCTIES ZORGVULDIG TE VOLGEN
Gebruik, indien nodig, voor aansluiting op een voeding buiten de VS een stekkeradapter met de juiste configuratie voor het stopcontact. Deze voedingseenheid is bedoeld om correct te worden georiënteerd in een verticale of vloermontagepositie.

Verklaring radiofrequentie-interferentie van de Federal Communications Commission (FCC).

Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, volgens Deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn ontworpen om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke interferentie aan radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat kan worden bepaald door de apparatuur uit en weer aan te zetten, wordt de gebruiker aangemoedigd om te proberen de interferentie te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen:

  • Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne.
  • Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
  • Sluit de apparatuur aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
  • Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/televisietechnicus voor hulp.

WAARSCHUWINGEN

Wijzigingen

De FCC vereist dat de gebruiker ervan op de hoogte wordt gesteld dat eventuele wijzigingen of modificaties aan dit apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Nikon Corporation, de bevoegdheid van de gebruiker om het apparaat te gebruiken, ongeldig kunnen maken.

Interfacekabels

Gebruik de interfacekabels die door Nikon zijn verkocht of geleverd voor uw apparatuur. Het gebruik van andere interfacekabels kan de limieten van klasse B deel 15 van de FCC-regels overschrijden.

Nikon Inc., 1300 Walt Whitman Road, Melville, New York 11747-3064, VS
Tel.: 631-547-4200

Kennisgeving voor klanten in Canada

KAN ICES-3 B / NMB-3 B

Kennisgevingen voor klanten in Europa

LET OP : RISICO OP EXPLOSIE ALS DE BATTERIJ WORDT VERVANGEN DOOR EEN VERKEERD TYPE. GOOIER GEBRUIKTE BATTERIJEN AF VOLGENS DE INSTRUCTIES.

Dit symbool geeft aan dat elektrische en elektronische apparatuur gescheiden moet worden ingezameld.

Het volgende is alleen van toepassing op gebruikers in Europese landen:

  • Dit product is bestemd voor gescheiden inzameling op een geschikt inzamelpunt. Niet weggooien als huishoudelijk afval.
  • Gescheiden inzameling en recycling helpt natuurlijke hulpbronnen te behouden en negatieve gevolgen voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen die kunnen voortvloeien uit onjuiste verwijdering.
  • Neem voor meer informatie contact op met de detailhandelaar of de lokale autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor afvalbeheer.

Dit symbool op de batterij geeft aan dat de batterij apart moet worden ingezameld.

Het volgende is alleen van toepassing op gebruikers in Europese landen:

  • Alle batterijen, al dan niet voorzien van dit symbool, zijn bestemd voor gescheiden inzameling op een geschikt inzamelpunt. Niet weggooien als huishoudelijk afval.
  • Neem voor meer informatie contact op met de detailhandelaar of de lokale autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor afvalbeheer.