Nahrávanie videí (b auto)

Režim b (auto) možno použiť aj na jednoduché nahrávanie videa typu „namier a vypni“.

 1. Vyberte režim videa otočením voliča fotografie/videa do 1 .

  Upozorňujeme, že voliteľné blesky nemožno použiť, keď je fotoaparát v režime videa.
 2. Otočte prepínač režimu do b .
 3. Nahrávanie spustíte stlačením tlačidla nahrávania videa.
  • Rozsvieti sa indikátor REC a na monitore sa zobrazí indikátor nahrávania. Na monitore sa zobrazuje aj zostávajúci čas alebo inými slovami približné množstvo nových záberov, ktoré je možné zaznamenať na pamäťovú kartu.
   1Indikátor nahrávania
   2Zostávajúci čas
  • Zvuk sa nahráva cez vstavaný mikrofón. Počas nahrávania nezakrývajte mikrofón.
  • Ak počas nahrávania klepnete na objekt na monitore, zaostrovací bod bude sledovať objekt pri jeho pohybe v rámčeku ( AF so sledovaním objektu ).
 4. Nahrávanie ukončíte opätovným stlačením tlačidla nahrávania videa.

Indikátor prístupu na pamäťovú kartu

Počas nahrávania videa sa rozsvieti indikátor prístupu na pamäťovú kartu. Nevyberajte pamäťovú kartu ani batériu.

Ikona 0

Ikona 0 znamená, že nie je možné nahrávať videá.

Kontrolka REC

 • Ak existuje riziko prerušenia nahrávania videa, indikátor REC bude blikať nasledovne.
  PostaveniePopis
  Pomaly blikáKeď je pri nahrávaní videí krátky zostávajúci čas, ktorý je možné zaznamenať na pamäťovú kartu
  Bliká dvakrát rýchlo (opakuje sa)Keď je batéria slabá počas režimu videa
  4-krát rýchlo zabliká (opakuje sa)Keď sa teplota vo vnútri fotoaparátu počas režimu videa zvýši
 • Jas indikátora REC je možné zmeniť pomocou položky [ REC light light ] v ponuke nastavenia. Ak chcete zabrániť tomu, aby sa svetlo z kontrolky REC objavilo vo videách, nastavte [ Video recording ] na [ Off ].

Nahrávanie videí

 • Nahrávanie videa sa automaticky ukončí, ak:
  • je dosiahnutá maximálna dĺžka,
  • batéria je úplne vybitá,
  • je zvolený iný režim,
  • prepínate režimy pomocou voliča fotografie/videa,
  • šošovka sa odstráni, príp
  • teplota vo vnútri fotoaparátu sa zvýši.
 • Zvuky vydávané fotoaparátom môžu byť počuteľné v nahratých záznamoch:
  • počas automatického zaostrovania,
  • pri znižovaní vibrácií, príp
  • keď sa používa elektrická clona.

Fotografovanie v režime videa

Fotografie je možné zhotovovať v režime videa stlačením spúšte až na doraz. Ak otočíte ktorýmkoľvek príkazovým voličom a súčasne stlačíte tlačidlo c ( E ) v režime videa, môžete vybrať režim jednej snímky alebo sériového snímania.

 • Pri snímaní fotografie bude na displeji blikať ikona C
 • Rýchlosť posúvania snímok pre režim snímania [ Continuous ] sa líši podľa možnosti vybratej pre [ Frame size/frame rate ].
 • Počas nahrávania je možné snímať fotografie. Fotografovanie nepreruší nahrávanie videa. Pamätajte však, že pri každom stlačení spúšte sa nasníma iba jedna fotografia, a to aj v prípade, že je pre režim spúšte vybratá možnosť [ Continuous ].

Fotografovanie v režime videa

 • Nastavenia režimu fotografie sa nevzťahujú na fotografie zhotovené v režime videa.
 • S každým videom je možné nasnímať až 40 fotografií.
 • Všimnite si, že fotografie je možné nasnímať aj vtedy, keď objekt nie je zaostrený.
 • Fotografie sa zaznamenávajú v rozmeroch aktuálne vybratých pre veľkosť snímky videa.
 • Kvalita obrazu je pevne stanovená na [ JPEG fine ].
 • Ikona N označuje, že nie je možné fotografovať.

Fotografovanie a nahrávanie videa

 • Na obrazovke snímania si môžete všimnúť nasledovné. Tieto javy budú viditeľné aj na akýchkoľvek fotografiách alebo záberoch zaznamenaných fotoaparátom.
  • Blikanie alebo pruhy v scénach osvetlených takými zdrojmi, ako sú žiarivky, ortuťové výbojky alebo sodíkové výbojky
  • Pohybujúce sa objekty na displeji sa javia skreslené (jednotlivé objekty, ako sú vlaky alebo autá pohybujúce sa vysokou rýchlosťou cez rám, môžu byť skreslené, alebo sa môže zdať skreslený celý rám, keď sa fotoaparát posúva horizontálne)
  • Na displeji sa môžu objaviť zubaté okraje, farebné lemovanie, moaré a svetlé body
  • Jasné oblasti alebo pásy sa môžu objaviť v scénach osvetlených blikajúcimi nápismi a inými zdrojmi prerušovaného svetla alebo keď je objekt krátko osvetlený stroboskopom alebo iným jasným, krátkodobým zdrojom svetla
  • Blikanie, ku ktorému dochádza pri použití clony počas nahrávania videa
 • Upozorňujeme, že ak použijete tlačidlo X na priblíženie pohľadu cez objektív počas nahrávania, môže sa objaviť šum (náhodne rozmiestnené jasné pixely, hmla alebo čiary) a neočakávané farby.
 • Pri nahrávaní sa vyhnite nasmerovaniu fotoaparátu na slnko alebo iné silné zdroje svetla. Nedodržanie tohto upozornenia môže viesť k poškodeniu vnútorných obvodov fotoaparátu.

Priblíženie v režime videa

Stlačením tlačidla X v režime videa priblížite zobrazenie ( Priblíženie v režime fotografie ). Stlačením tlačidla X počas nahrávania videa zobrazíte pomer 1:1 (100 %). Stlačením tlačidla W ( Q ) zrušíte priblíženie.