Oznámenia

Oznámenia pre zákazníkov v USA

Vyhlásenie Federálnej komunikačnej komisie (FCC) o rádiofrekvenčnom rušení

Toto zariadenie bolo testované a bolo zistené, že vyhovuje limitom pre digitálne zariadenie triedy B v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením pri inštalácii v obytných priestoroch. Toto zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať rádiofrekvenčnú energiu a ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovej komunikácie. Neexistuje však žiadna záruka, že pri konkrétnej inštalácii nedôjde k rušeniu. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rádiového alebo televízneho príjmu, čo sa dá zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, používateľovi sa odporúča, aby sa pokúsil napraviť rušenie jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

  • Presmerujte alebo premiestnite prijímaciu anténu.
  • Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
  • Zapojte zariadenie do zásuvky v inom okruhu, než ku ktorému je pripojený prijímač.
  • Požiadajte o pomoc predajcu alebo skúseného rádiového/televízneho technika.

UPOZORNENIA

Úpravy

FCC vyžaduje, aby bol používateľ upozornený na to, že akékoľvek zmeny alebo úpravy vykonané na tomto zariadení, ktoré nie sú výslovne schválené spoločnosťou Nikon Corporation, môžu zrušiť oprávnenie používateľa prevádzkovať toto zariadenie.

Káble rozhrania

Pre vaše zariadenie používajte prepojovacie káble predávané alebo dodávané spoločnosťou Nikon . Používanie iných prepojovacích káblov môže prekročiť limity triedy B časť 15 pravidiel FCC.

Nikon Inc., 1300 Walt Whitman Road, Melville, New York 11747-3064, USA
Tel.: 631-547-4200

Upozornenie pre zákazníkov v Kanade

CAN ICES-003 (B) / NMB-003 (B)

Oznámenia pre zákazníkov v Európe

UPOZORNENIE : PRI VÝMENE BATÉRIE ZA NESPRÁVNY TYP RIZIKO VÝBUCHU. POUŽITÉ BATÉRIE ZLIKVIDUJTE PODĽA POKYNOV.

Tento symbol označuje, že elektrické a elektronické zariadenia je potrebné zbierať oddelene.

Nasledujúce platí len pre používateľov v európskych krajinách:

  • Tento produkt je určený na separovaný zber na príslušnom zbernom mieste. Nelikvidujte ako domový odpad.
  • Separovaný zber a recyklácia pomáha chrániť prírodné zdroje a predchádzať negatívnym dôsledkom na ľudské zdravie a životné prostredie, ktoré by mohli vyplynúť z nesprávnej likvidácie.
  • Pre viac informácií kontaktujte predajcu alebo miestne úrady zodpovedné za odpadové hospodárstvo.

Tento symbol na batérii znamená, že batériu treba zbierať oddelene.

Nasledujúce platí len pre používateľov v európskych krajinách:

  • Všetky batérie, či už sú označené týmto symbolom alebo nie, sú určené na separovaný zber na príslušnom zbernom mieste. Nelikvidujte ako domový odpad.
  • Pre viac informácií kontaktujte predajcu alebo miestne úrady zodpovedné za odpadové hospodárstvo.