Starostlivosť o fotoaparát a batériu: Upozornenia

Starostlivosť o fotoaparát

Nenechajte spadnúť

Fotoaparát ani objektív nenechajte spadnúť a nevystavujte ich nárazom. Produkt môže zlyhať, ak je vystavený silným nárazom alebo vibráciám.

Udržujte suché

Udržujte fotoaparát v suchu. Zhrdzavenie vnútorného mechanizmu spôsobené vodou vo vnútri fotoaparátu môže byť nielen nákladné na opravu, ale môže v skutočnosti spôsobiť nenapraviteľné poškodenie.

Vyhnite sa náhlym zmenám teploty

Ak prenesiete fotoaparát z chladného na teplé miesto alebo z teplého na chladné miesto, vo vnútri a mimo fotoaparátu sa môžu vytvoriť kvapky vody a spôsobiť poškodenie. Keď fotoaparát prenesiete na miesto s teplotným rozdielom, umiestnite fotoaparát do prenosného puzdra alebo plastového vrecka a vopred ho uzavrite. Keď sa fotoaparát prispôsobí teplote okolia, vyberte ho z vrecka a použite.

Uchovávajte mimo dosahu silných magnetických polí

Statické náboje alebo magnetické polia vytvárané zariadeniami, ako sú rádiové vysielače, môžu rušiť monitor, poškodiť údaje uložené na pamäťovej karte alebo ovplyvniť vnútorné obvody produktu.

Nenechávajte objektív nasmerovaný na slnko

Nenechávajte objektív nasmerovaný na slnko alebo iný silný zdroj svetla. Intenzívne svetlo môže poškodiť obrazový snímač alebo spôsobiť vyblednutie či „vypálenie“. Fotografie zhotovené fotoaparátom môžu vykazovať efekt bieleho rozmazania.

Lasery a iné zdroje jasného svetla

Nesmerujte lasery ani iné extrémne jasné zdroje svetla na objektív, pretože by to mohlo poškodiť obrazový snímač fotoaparátu.

Upratovanie

Pri čistení tela fotoaparátu jemne odstráňte prach a vlákna pomocou ofukovača a potom jemne utrite mäkkou suchou handričkou. Po použití fotoaparátu na pláži alebo pri mori utrite všetok piesok alebo soľ handričkou mierne navlhčenou v sladkej vode a potom fotoaparát dôkladne osušte.

Čistenie šošovky

Tento sklenený prvok sa ľahko poškodí: odstráňte prach a vlákna pomocou fúkača. Ak používate aerosólový dúchadlo, držte plechovku vo zvislej polohe, aby ste zabránili úniku kvapaliny, ktorá by mohla poškodiť sklenené prvky. Na odstránenie odtlačkov prstov a iných škvŕn z objektívu naneste malé množstvo čistiaceho prostriedku na objektívy na mäkkú handričku a dôkladne utrite objektív.

Nedotýkajte sa obrazového snímača

Za žiadnych okolností nevyvíjajte tlak na obrazový snímač, nepichajte do neho čistiacimi nástrojmi ani ho nevystavujte silným prúdom vzduchu z dúchadla. Tieto činnosti môžu poškriabať alebo inak poškodiť snímač.

Čistenie obrazového snímača

Informácie o čistení obrazového snímača nájdete v časti „Ručné čistenie“ ( Ručné čistenie ).

Kontakty šošovky

Udržujte kontakty objektívu čisté. Nedotýkajte sa ich prstami.

Skladujte na dobre vetranom mieste

Aby ste predišli vzniku plesní, skladujte fotoaparát na suchom a dobre vetranom mieste. Neskladujte fotoaparát s guličkami proti moliam nafty alebo gáforu vedľa zariadení, ktoré produkujú silné elektromagnetické žiarenie, alebo tam, kde bude vystavený extrémne vysokým teplotám, napríklad v blízkosti ohrievača alebo v uzavretom vozidle počas horúceho dňa. Nedodržanie týchto opatrení môže viesť k poruche produktu.

Dlhodobé skladovanie

Aby ste predišli poškodeniu spôsobenému napríklad vytečením kvapaliny z batérie, vyberte batériu, ak sa výrobok nebude dlhší čas používať. Fotoaparát skladujte v plastovom vrecku s vysúšadlom. Kožené puzdro na fotoaparát však neskladujte v plastovom vrecku, pretože to môže spôsobiť poškodenie materiálu. Batériu skladujte na chladnom a suchom mieste. Všimnite si, že vysúšadlo postupne stráca svoju schopnosť absorbovať vlhkosť a malo by sa vymieňať v pravidelných intervaloch. Aby ste predišli plesniam alebo plesniam, aspoň raz za mesiac vyberte fotoaparát zo skladu, vložte batériu a niekoľkokrát uvoľnite spúšť.

Pred vybratím batérie výrobok vypnite

Vybratie batérie, keď je fotoaparát zapnutý, môže poškodiť produkt. Osobitnú pozornosť venujte tomu, aby ste počas zaznamenávania alebo odstraňovania obrázkov neodstránili alebo neodpojili zdroj napájania.

Poznámky na monitore

 • Monitor je skonštruovaný s mimoriadne vysokou presnosťou; aspoň 99,99 % pixelov je efektívnych, pričom nie viac ako 0,01 % chýba alebo je chybných. Hoci monitor môže obsahovať pixely, ktoré sú stále rozsvietené (biele, červené, modré alebo zelené) alebo sú vždy vypnuté (čierne), nejde o poruchu. Snímky nasnímané zariadením nie sú ovplyvnené. Žiadame vás o pochopenie.
 • Obrázky na monitore môžu byť ťažko viditeľné pri jasnom svetle.
 • Nevyvíjajte tlak na monitor. Monitor by mohol zlyhať alebo sa poškodiť. Prach alebo vlákna na monitore je možné odstrániť ofukovacím balónikom. Škvrny je možné odstrániť jemným utretím monitora mäkkou handričkou alebo jelenicou. Ak sa monitor rozbije, dávajte pozor, aby ste sa nezranili rozbitým sklom. Dávajte pozor, aby sa tekuté kryštály z monitora nedotkli pokožky ani nevnikli do očí či úst.
 • Počas sériového snímania môže displej rýchlo blikať. Sledovanie blikajúceho displeja môže spôsobiť, že sa nebudete cítiť dobre. Prestaňte užívať, kým sa váš stav nezlepší.

Jasné svetlá a objekty v protisvetle

Šum vo forme čiar sa môže v ojedinelých prípadoch objaviť na obrázkoch, ktoré obsahujú jasné svetlá alebo objekty v protisvetle.

Starostlivosť o batériu

Bezpečnostné opatrenia pri používaní

 • Pri nesprávnej manipulácii môžu batérie prasknúť alebo vytiecť a spôsobiť koróziu produktu. Pri manipulácii s batériami dodržiavajte nasledujúce opatrenia:
  • Pred výmenou batérie výrobok vypnite.
  • Po dlhšom používaní môžu byť batérie horúce.
  • Udržujte kontakty batérie čisté.
  • Používajte iba batérie schválené na použitie v tomto zariadení.
  • Batérie neskratujte, nerozoberajte ani ich nevystavujte ohňu alebo nadmernému teplu.
  • Keď vo fotoaparáte nie je vložená batéria, izolujte kontakty. Ak je k dispozícii kryt kontaktov, nasaďte kryt konektorov na batériu. Ak nie je kryt kontaktov, batériu uchovávajte oddelene v plastovom vrecku alebo inej nevodivej nádobe.
 • Ak je batéria horúca, napríklad ihneď po použití, pred nabíjaním počkajte, kým vychladne. Pokus o nabitie batérie, keď je jej vnútorná teplota zvýšená, zhorší výkon batérie a batéria sa nemusí nabiť alebo sa nabije len čiastočne.
 • Ak batériu nebudete nejaký čas používať, vyberte ju z fotoaparátu a uskladnite ju. Batéria by sa mala skladovať na chladnom a suchom mieste s okolitou teplotou 15 °C až 25 °C (59 °F až 77 °F). Vyhnite sa horúcim alebo extrémne chladným miestam.
 • Batérie by sa mali nabiť do šiestich mesiacov od používania. Počas dlhých období nepoužívania batériu nabite raz za šesť mesiacov a potom ju vráťte na chladné miesto na uskladnenie.
 • Keď fotoaparát nepoužívate, vyberte z neho batériu. Fotoaparát a nabíjačka spotrebúvajú minimálne množstvo energie, aj keď sú vypnuté, a mohli by vybiť batériu natoľko, že už nebude fungovať.
 • Batériu nepoužívajte pri okolitej teplote nižšej ako 0 °C (32 °F) alebo vyššej ako 40 °C (104 °F). Nedodržanie tohto upozornenia môže poškodiť batériu alebo zhoršiť jej výkon. Batériu nabíjajte vo vnútri pri teplote okolia 5 °C – 35 °C (41 °F – 95 °F). Batéria sa nenabije, ak je jej teplota nižšia ako 0 °C (32 °F) alebo vyššia ako 60 °C (140 °F).
 • Kapacita sa môže znížiť a časy nabíjania sa môžu predĺžiť pri teplotách batérie od 0 °C (32 °F) do 15 °C (59 °F) a od 45 °C (113 °F) do 60 °C (140 °F).
 • Batérie vo všeobecnosti vykazujú pokles nabíjacej kapacity pri nízkych okolitých teplotách.
 • Batérie vo všeobecnosti vykazujú pokles dostupnej kapacity pri nízkych teplotách okolia. Zmena kapacity s teplotou sa prejaví na displeji batérie fotoaparátu. V dôsledku toho môže displej batérie pri poklese teploty vykazovať pokles kapacity, aj keď je batéria úplne nabitá.
 • Batérie môžu byť po použití horúce. Pri vyberaní batérií z fotoaparátu buďte opatrní.

Pred použitím nabite batérie

Pred použitím nabite batériu. Dodávaná batéria nie je pri odoslaní úplne nabitá.

Pripravené náhradné batérie

Pred fotografovaním si pripravte náhradnú batériu a udržujte ju plne nabitú. V závislosti od vašej polohy môže byť ťažké zakúpiť náhradné batérie v krátkom čase.

Na chladné dni majte pripravené plne nabité náhradné batérie

Čiastočne nabité batérie nemusia počas chladných dní fungovať. V chladnom počasí jednu batériu pred použitím nabite a druhú uschovajte na teplom mieste, pripravenú na prípadnú výmenu. Po zahriatí sa môže studená batéria čiastočne nabiť.

Úroveň batérie

 • Opakované zapínanie alebo vypínanie fotoaparátu, keď je batéria úplne vybitá, skráti životnosť batérie. Batérie, ktoré boli úplne vybité, sa musia pred použitím nabiť.
 • Výrazný pokles doby, počas ktorej si plne nabitá batéria udrží svoje nabitie pri použití pri izbovej teplote, znamená, že je potrebné ju vymeniť. Kúpte si novú nabíjateľnú batériu.

Nepokúšajte sa nabíjať úplne nabité batérie

Pokračovanie v nabíjaní batérie po jej úplnom nabití môže zhoršiť výkon batérie.

Recyklácia použitých batérií

Nabíjateľné batérie recyklujte v súlade s miestnymi predpismi, pričom najskôr zaizolujte ich kontakty páskou.